Xuất bản thông tin

null Họp mặt ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp mặt ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều ngày 16/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đến dự.

Quang cảnh buổi họp mặt

Buổi họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong đấu tranh - xây dựng và phát triển; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống yêu nước, phẩm chất, đạo đức, lối sống, hành động cách mạng cho cán bộ làm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; là dịp để cán bộ MTTQ Việt Nam Tỉnh qua các thời kỳ được gặp gỡ, chia sẻ về hồi ức, kinh nghiệm về công tác Mặt trận.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Thành Công ôn lại truyền thống 90 năm MTTQ Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam đều khẳng định vai trò và sức mạnh đại đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội. 90 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác mặt trận trong Tỉnh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống mặt trận trên địa bàn Tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp vận động, quan tâm nhiều hơn đến quyền làm chủ, đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; công tác mặt trận đã khơi gợi, kích hoạt được vai trò “Tự lực - chăm chỉ - hợp tác” của người dân; khắc phục dần tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. Công tác mặt trận phải quan tâm đến đời sống, khát vọng quyền làm chủ của người dân, động viên người dân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp của công tác mặt trận vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, vai trò của mặt trận càng được phát huy rõ nét. Mong muốn MTTQ các cấp trong Tỉnh tiếp tục khơi dậy và phát huy các nguồn lực xã hội; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; cần bám sát thực tiễn của Tỉnh để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho thời gian tới. Mặt trận cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tăng cường hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao vai trò, vị thế của MTTQ trong đời sống xã hội, Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Trần Thắng