Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng vừa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho các đồng chí cán bộ, đảng viên ngành Huyện.

Đồng chí Đinh Văn Năm, TUV, Bí thư Huyện uỷ quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Tại Hội nghị, Thường trực Huyện ủy Tân Hồng quán triệt 5 Chuyên đề gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 của Đảng bộ Tỉnh. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với kỷ cương; tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/10/2020 tại thành phố Cao Lãnh với Chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị với quyết tâm đưa Đồng Tháp đất Sen Hồng vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, con người Đồng Tháp nghĩa tình và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Quang cảnh buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc học tập, quán triệt thực hiện Văn kiện Đại hội vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong Tỉnh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh.

Được biết, trong 04 ngày (16, 17, 18 và 23/3/2021) Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức 04 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có 02 lớp trực tuyến tại 9 điểm cầu xã, thị trấn), đối tượng là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đặng Lẹ