Xuất bản thông tin

null Cần đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Cần đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Sáng ngày 22/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Tháp có đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và gần 30 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo cấp huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp. 

Có 11 ý kiến phát biểu tại Hội nghị, tập trung thảo luận về bối cảnh trong nước, quốc tế tác động đến công tác tuyên giáo, những kết quả nổi bật, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình trong nước, quốc tế tác động tới công tác tuyên giáo; thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo. Theo đó, Hội nghị thống nhất: Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để triển khai công việc; từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất. Nổi bật như: Chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Các hoạt động đối nội, đội ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, đạt hiệu quả tích cực, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Công tác chỉ đạo, định hướng và thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid - 19 đã được tiến hành chủ động, đồng bộ, nhiều tầng nấc tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc tuyên truyền nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, địa phương chưa được thường xuyên, chưa tạo được sức lan tỏa trong xã hội. Một số địa phương, nhất là ở cơ sở, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền miệng chưa sắc bén, thông tin vẫn chủ yếu một chiều từ trên xuống, thiếu đối thoại; hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa tương xứng với vị trí, vai trò và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số báo cáo viên chưa phát huy được vai trò, nhiệm vụ báo cáo viên theo yêu cầu. Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; dự báo tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa được thường xuyên; tiến độ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở một số cấp ủy còn lúng túng. Năng lực tổng kết thực tiễn, rút ra những vấn đề có tầm khái quát lý luận; vận dụng vào công tác tư tưởng chính trị của một số địa phương, đơn vị còn hạn chế. Chất lượng một số công trình nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã chưa cao. Công tác giáo dục lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ chưa phát huy được hiệu quả. Việc thực hiện chuyên đề năm 2020 ở một số đơn vị, địa phương cấp cơ sở còn chậm, lúng túng, nhất là trong việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2020 cho sát với thực tiễn. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet đã được triển khai mạnh hơn trước nhưng chưa được sâu rộng

Sáu tháng cuối năm 2020, tình hình thế giới, khu vực sẽ diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài và tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề. Kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, vượt xa khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp … Ở trong nước, việc khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và nhanh chóng thiết lập trạng thái bình thường mới, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh không chỉ tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân, khơi dậy được sức mạnh từ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; mà còn cho chúng ta vị thế chủ động trước vận hội mới, thời cơ mới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng thời điểm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng để chống phá Đảng, Nhà nước... sẽ tác động sâu sắc đến công tác tuyên giáo. Đòi hỏi công tác tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020: 

Thư nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Thứ ba, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái.

Thứ tư, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội

Thứ năm, đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị.

Thứ sáu, đổi mới công tác tuyên giáo, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

                             HN