Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tổng kết hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tổng kết hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng năm 2020

Đảng bộ các cơ quan Đảng (thuộc Đảng bộ huyện Tháp Mười) vừa tổng kết hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Khen thưởng cho chi bộ và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Trong năm 2020, Đảng bộ các cơ quan Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Tập thể lãnh đạo cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên đảm bảo theo yêu cầu; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên, nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nét nổi bật của Đảng bộ các cơ quan Đảng là tập trung lãnh đạo triển khai, nghiên cứu, học tập Chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp với các Ban và cơ quan Huyện ủy tham mưu cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Kế hoạch số 174-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác báo cáo, đánh giá xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng phát biểu kết luận Hội nghị

Năm 2021, Đảng bộ các cơ quan Đảng đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, nhất là nhiệm vụ giám sát thường xuyên khi phân công giao việc cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, tính chủ động, sáng tạo của từng đảng viên, công chức, nhất là đội ngũ công chức phụ trách công tác tham mưu, nghiên cứu trong thực thi công vụ.

Dịp này, Đảng bộ các cơ quan Đảng huyện khen thưởng 01 tập thể chi bộ và 05 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Thanh Nhịn