Xuất bản thông tin

null Bảo đảm thông tin liên lạc trong suốt thời gian tổ chức bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Bảo đảm thông tin liên lạc trong suốt thời gian tổ chức bầu cử

Đó là đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các đơn vị Viễn thông Đồng Tháp, Viettel Đồng Tháp, Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Đồng Tháp.

Để bảo đảm thông tin liên lạc trong suốt thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 18/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị:

Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Đồng Tháp xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính và chuyển phát trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong khai thác các dịch vụ bưu chính và chuyển phát, bảo đảm việc tiếp nhận, chuyển phát kịp thời các văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử của các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

Các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trên mạng viễn thông, internet trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ở địa phương chủ động phối hợp với cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử các cấp trong việc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ bầu cử.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, vận hành, khai thác mạng lưới trong Ngày bầu cử (ngày 23 tháng 5 năm 2021).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp cung cấp danh sách, số điện thoại trực của lãnh đạo, điều hành thông tin trong Ngày bầu cử về Sở trước ngày 22/5/2021.

M.P