Xuất bản thông tin

null Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Chi tiết bài viết Tin tức

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng về Bác Hồ, đặc biệt là những tình cảm dành cho vị Lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày chuyên đề thật gần gũi, dễ hiểu, lôi cuốn.

Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước.

Muốn quán triệt chuyên đề trên, theo Giáo sư Hoàng Chí Bảo, các tổ chức, cá nhân cần tiếp cận theo 02 tiền đề nghiên cứu, đó là xem tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất và xem tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản của cuộc đời Hồ Chí Minh. 

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, chuyên đề là cần nhưng chưa đủ. Để hiểu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi người cần đọc, thấm nhuần Di chúc của Bác, Bài phát biểu của Bác tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng.

Theo Bác, đoàn kết trong Đảng là tiền đề đại đoàn kết toàn dân dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để đoàn kết quốc tế. Đó là đường lối chiến lược kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Người chỉ ra rằng, muốn tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trước hết, cán bộ, đảng viên phải gần dân, trọng dân và phải làm gương cho dân noi theo. Bác cũng yêu cầu mỗi người phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.