Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Nâng cao nhận thức về công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Sa Đéc: Nâng cao nhận thức về công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố

Trong hệ thống an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chính sách trụ cột bền vững. Phát triển BHXH, BHTN sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ năm 2019 đến nay, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng Thành phố thực hiện tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia BHXH, BHTN như: tổ chức đối thoại Nhân dân được 04 đợt, có 1.748 lượt người tham dự với tổng kinh phí hơn 100.000.000 đồng; tổ chức các Hội nghị trực tuyến truyền thông chính sách BHXH, BHTN; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện tại các xã, phường. Ngoài ra, còn phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể  thao và Truyền thanh Thành phố thực hiện đưa tin, bài viết tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN trên hệ thống Truyền thanh Thành phố và xã, phường với thời lượng 02 buổi/01 tuần.

Thông qua công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHTN đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giúp Nhân dân, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của việc tham gia BHXH, BHTN. Kết quả, toàn Thành phố có 12.844 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 88,28% so với số đối tượng thuộc diện tham gia, đạt 100% so với kế hoạch; có 1.359 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 211,35% (so với kết quả năm 2019); có 12.530 người tham gia BHTN, đạt 93,25% so với số đối tượng thuộc diện tham gia, đạt 100% so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu kịp thời cho Uỷ ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHTN, nhất là nhóm đối tượng người lao động chưa tham gia BHXH, BHTN để góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố…

Trương Bá Ý