Xuất bản thông tin

null Đại hội thống nhất giới thiệu 58 đồng chí ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội thống nhất giới thiệu 58 đồng chí ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Trong buổi sáng 19/10/2020, đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phan Văn Thắng, UVBTVTU, Trưởng BTCTU, Chủ tịch HĐND Tỉnh báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI là 51 đồng chí, tại Đại hội bầu 50 đồng chí (Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X chuẩn bị, gồm 58 đồng chí để ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để công tác bầu cử Ban Chấp hành được dân chủ đúng quy định, các đại biểu được chia thành 14 Đoàn để thảo luận về nhân sự Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi các Đoàn đại biểu thảo luận xong, đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, báo cáo kết quả thảo luận nhân sự ở các Đoàn đại biểu. Kết quả, tại các Đoàn đại biểu đã tiến hành thảo luận danh sách nhân sự ứng cử Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thống nhất theo danh sách do Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số lượng là 58 đồng chí, không có đại biểu ứng cử và đề cử thêm tại Đoàn đại biểu.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được đại biểu Đại hội thống nhất danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 17 đồng chí, thống nhất trưng dụng 05 cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ vận hành phần mềm kiểm phiếu.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục làm việc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 để bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

M.P