Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 02 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành: Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 02 năm 2022

Sáng ngày 22/02/2022, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 02 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch UBND Huyện; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị và 76 học viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc tham dự.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 Chuyên đề: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành yêu cầu Trung tâm Chính trị Huyện tạo điều kiện tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy và học tập; các giảng viên tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực. Đối với các học viên, tăng cường nghiên cứu, học tập nắm những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Sau học tập, các học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công việc, cuộc sống; tích cực tham gia với tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lớp học góp phần giúp học viên có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, vận dụng vào thực tế công việc, cuộc sống, nhất là tham gia tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa của địa phương, đơn vị nơi công tác.

Trúc Linh - Trung tâm Chính trị Huyện