Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 năm học 2021 - 2022 tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 năm học 2021 - 2022 tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình

Việc chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1,2,6 năm học 2021 - 2022 được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp tiến hành các bước chặt chẽ, đúng quy trình theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

GV Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nghiên cứu, thảo luận lựa chọn SGK lớp 2, năm học 2021 - 2022

Theo đó, Sở GD&ĐT tham mưu Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quyết định kèm theo các tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK lớp 2, lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 - 2022; phối hợp các nhà xuất bản, công ty giới thiệu SGK được Bộ GD&ĐT phê duyệt; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK theo quy định (tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDDT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; tham mưu UBND Tỉnh thành lập các Hội đồng lựa chọn SGK.

Công tác lựa chọn SGK khối lớp 1,2,6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện chặt chẽ theo quy trình sau:

Bước 1: Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn SGK: (1) Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 SGK cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Tổ chuyên môn báo cáo bằng văn bản cho người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. (2) Cơ sở giáo dục tổ chức cuộc họp (gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh) thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 SGK cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông báo cáo về Phòng GD&ĐT danh mục SGK do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

Bước 2: Phòng GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn.

Bước 3: Sở GD&ĐT tổng hợp, chuyển cho các Hội đồng danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

Bước 4: Hội đồng cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK: (1) Chủ tịch Hội đồng phân công, tổ chức cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá SGK theo các tiêu chí lựa chọn. Các thành viên Hội đồng nghiên cứu độc lập tất cả SGK; hoàn thành phiếu lấy ý kiến cá nhân. (2) Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; thảo luận và đánh giá cụ thể từng tiêu chí đối với SGK từng môn học, hoạt động giáo dục; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục; tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản.

Bước 5: Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 6: Căn cứ vào kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng do Sở GD&ĐT trình, UBND Tỉnh quyết định phê duyệt danh mục SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Bước 7: Công bố danh mục SGK được phê duyệt.

Bước 8: Sở GD&ĐT thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bước 9: Trên cơ sở danh mục SGK được phê duyệt, các cơ sở giáo dục phổ thông phản hồi thông tin cụ thể danh mục SGK được sử dụng tại đơn vị về Phòng GDĐT; công bố, tuyên truyền danh mục này đến chính quyền, ban ngành địa phương, cha mẹ học sinh, học sinh.

Bước 10: Phòng GD&ĐT tổng hợp danh mục SGK được sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên  địa bàn Tỉnh về Sở GD&ĐT.

Bước 11: Hằng năm, các trường tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt, Phòng GD&ĐT tổng hợp gửi về Sở GD&ĐT.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến danh mục SGK khối lớp 1, 2,6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Tỉnh trong năm học 2021 - 2022, với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đoàn Tấn Bửu; Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 12 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. UBND Tỉnh có buổi làm việc với Sở GD&ĐT nghe báo cáo công tác lựa chọn SGK khối lớp 1,2,6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Tỉnh; đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục SGK đối với lớp 1,2, 6 để sử dụng trong năm học 2021 - 2022, tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, đối với cấp tiểu học, các môn: Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội, chọn bộ SGK “Chân trời sáng tạo” (NXB Giáo dục Việt Nam). Môn Tiếng Anh đề xuất 04 SGK nhằm tạo điều kiện cho các trường lựa chọn, sử dụng phù hợp với năng lực của học sinh (NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục Việt Nam và NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Đối với SGK lớp 6, các môn: Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Khoa học tự nhiên, Toán chọn bộ SGK “Chân trời sáng tạo” (NXB Giáo dục Việt Nam). Môn Tin học chọn bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Riêng môn Tiếng Anh chọn 03 bộ SGK (NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và NXB Giáo dục Việt Nam).

Tỉnh đã lựa chọn SGK khối lớp 1,2,6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; phù hợp với kế hoạch giáo dục của địa phương; khách quan, đa chiều; sinh động và gần gũi với cuộc sống cộng đồng; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của địa phương.

Được biết, Sở GD &ĐT phối hợp với nhà xuất bản sách tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng SGK lớp 1,2,6 năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến.

HN