Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Xác định việc nêu gương là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm sâu rộng trong từng cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên. Thường xuyên định hướng thông tin, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ thực hiện công tác tư tưởng để nâng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhận diện được những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo gương Bác

Cụ thể hóa những nội dung về trách nhiệm nêu gương trong các quy định của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp uỷ. Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện thiết thực giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện, nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối công tác… đúng theo các quy định.

Xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; xem đây là “tấm gương” phản chiếu hằng ngày giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự chấn chỉnh; đồng thời, xem đó là cơ sở để kiểm điểm tập thể cấp uỷ, cá nhân cán bộ, đảng viên và của cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Định hướng, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký, thực hiện viết Bản cam kết, Kế hoạch hành động cá nhân, Kế hoạch học tập và làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao hằng năm; trong đó, tập trung vào những nội dung nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ…  nhằm giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa hằng ngày và trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, kiểm điểm đảng viên hằng tháng, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau một thời gian thực hiện, kết quả cho thấy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Thành phố đến cơ sở đã được nâng lên một bước, tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường, pháp luật của Nhà nước được đề cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố. Cụ thể:

Hầu hết các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, thường xuyên bổ sung, thực hiện Bản chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đại đa số cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Có thể thấy từ thực tiễn, trên địa bàn Thành phố xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, tác phong làm việc, trở thành tấm gương sáng về ý thức, tinh thần xông pha vào những việc khó, học tập, rèn luyện, chăm chỉ lao động sáng tạo và giành được nhiều kết quả, thành tích cao trong công tác, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân yêu mến, tin tưởng, với 107 mô hình hay, cách làm mới, biểu dương, khen thưởng 206 tập thể, 884 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hoá - xã hội, hoạt động thiện nguyện, từ thiện, nhân đạo.

BTGTU Sa Đéc