Xuất bản thông tin

null Học tập, quán triệt Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Học tập, quán triệt Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Hội nghị kết nối 223 điểm cầu trên toàn quốc với gần 16.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp; trưởng, phó phòng, ban, phóng viên Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; uỷ viên ban chấp hành và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đang công tác, cư trú trên địa bàn Tỉnh; Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Tỉnh và trưởng, phó đơn vị trực thuộc; lãnh đạo Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương báo cáo 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chuyên đề 2: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ với thực tiễn công tác trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đồng chí nhấn mạnh, nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hội nghị giúp cán bộ, lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nắm vững những nội dung cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đặc biệt là những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ báo chí, xuất bản, khoa học và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật, văn nghệ sĩ, trí thức và tuyên truyền trong Nhân dân, nhanh chóng đưa Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giao Huỳnh