Xuất bản thông tin

null Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Tam Nông vừa phối hợp Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam cơ sở năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn có 78 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn; trưởng, phó ban Công tác Mặt trận ấp, khóm.

Tai đây, các học viên được tiếp thu 05 chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày. Đây là dịp để các học viên được cập nhật những kiến thức mới, có điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trần Thắng