Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp triển khai phong trào thi đua "Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo"

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp triển khai phong trào thi đua "Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo"

Hưởng ứng Kế hoạch số: 206/KH-UBND ngày 07/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tổ chức phong trào thi đua "Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" và Kế hoạch số: 207/KH-UBND ngày 07/6/2022 về tổ chức phong trào thi đua "Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số" giai đoạn 2021 - 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chọn Chủ đề: "Thi đua xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" và "Thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế, xã hội số" để triển khai toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tham gia.

Về tiêu chí thi đua thực hiện các phong trào: Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá, con người Đồng Tháp. Từng cán bộ, công chức, người lao động cơ quan là tuyên truyền viên tích cực giới thiệu, quảng bá, phổ biến kiến thức về giá trị lịch sử, văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phát triển theo hướng "Công dân tiêu biểu Đất Sen hồng". Đối với tiêu chí thi đua triển khai thực hiện và tham gia đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là sự cần thiết chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tham gia phát triển kinh tế số, thực hiện xã hội số.

Ngoài ra, nội dung thi đua được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, chính quyền số hiện đại, nhất là thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản. Cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục cải tiến lề lối, nâng cao chất lượng công việc; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của Cơ quan bằng những công việc cụ thể; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt đảng; đặc biệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và Tỉnh phát động, nhất là việc cán bộ, công chức thi đua thực hiện Văn hoá công sở, chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập tỉnh Đồng Tháp (1976 - 2022).

Về tiêu chí thi đua xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Đối với tập thể: Thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; có nhiều hình thức mới, mô hình hay trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện thi đua xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; có cách làm hay, sáng tạo được biểu dương, nhân rộng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong ứng xử, giao tiếp, tạo mối quan hệ thân thiện từ lời nói đến việc làm theo tiêu chuẩn xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu" hướng đến chân - thiện - mỹ. Đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu, có đề tài sáng kiến, cách làm hay được công nhận, tôn vinh, góp phần nâng cao hình ảnh đất nước và con người Đồng Tháp - Đất Sen hồng. Tích cực cổ vũ, tham gia các nội dung, phong trào thi đua "Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" tại cơ quan và địa phương nơi cư trú.

Về tiêu chí thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế, xã hội số

Đối với tập thể: 100% văn bản phát hành được trao đổi qua môi trường mạng, dưới dạng văn bản điện tử, chữ ký số; trừ văn bản mật, văn bản tổ chức, nhân sự.... theo quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; 50% cán bộ, công chức được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; 80% cuộc họp giữa cấp tỉnh với cấp huyện được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đối với cá nhân: 10% cán bộ, công chức có sáng kiến mới, mô hình hay, thực hiện việc đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực tuyên giáo dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng; cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

Về thời gian thi đua: Từ khi phát động phong trào thi đua đến tháng 12/2025. Thời gian sơ kết tháng 12/2023; tổng kết tháng 12/2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tuyên dương tại cuộc họp lệ Cơ quan, các buổi sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn và giới thiệu cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan căn cứ kết quả triển khai tổ chức Phong trào thi đua để tham mưu lãnh đạo Cơ quan đánh giá thi đua và đề xuất xét khen thưởng.

Để công tác triển khai, thực hiện có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; kịp thời biểu dương cách làm hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. Lãnh đạo cấp phòng thường xuyên nhắc nhở, động viên cán bộ, công chức, người lao động (trực thuộc Phòng) thực hiện tốt các nội dung thi đua gắn nhiệm vụ chuyên môn với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Ban Chấp hành Công đoàn phát động đoàn viên tích cực hưởng ứng thi đua theo các nội dung, tiêu chí thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Các hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của văn hoá, con người Đồng Tháp, hình thành đạo đức, nhân cách, tính tự tin, tự trọng "Tự hào công dân đất Sen hồng" và trực tiếp tham gia quá trình chuyển đổi số của Tỉnh trong cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan.

Quốc Cường - Thanh Đào