Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh hoàn thành 90% công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh hoàn thành 90% công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Theo Kế hoạch, thành phố Cao Lãnh tổ chức 10 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các lớp diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành phố kết nối với 16 điểm cầu tại 15 xã, phường từ ngày 15/6 đến ngày 28/6/2021.

Lớp học tại Hội trường Hương Sen UBND Thành phố (Điểm cầu chính)

Tại mỗi lớp học, đồng chí Trần Văn Đờn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Lê Quang Trạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Trong điều kiện vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ triển khai công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến nay, Thành phố Cao Lãnh đã tổ chức được 86 lớp, có 5.192 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 90%. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid- 19 nên các lớp còn lại tạm dừng tổ chức, dự kiến sẽ tổ chức sau khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn cách giảm phức tạp

Công tác triển khai, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện, đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thành Nguyên