Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Những kết quả nổi bật qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng, cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí  Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; các đồng chí Tỉnh uỷ viên, Trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh;  Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh uỷ và 48 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025. Nổi bật một số vấn đề sau:

Thứ nhất, sau khi tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và hệ thống chính trị quán triệt, thực hiện hiệu quả các nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, tuyên truyền, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ một cách thiết thực, hiệu quả, triệt để khắc phục bệnh hình thức. Chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khoá và hàng năm, gắn việc học tập và làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đột phá chiến lược phát triển trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, giải quyết hiệu quả các bức xúc nổi cộm trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị, thực hiện đồng bộ giữa "xây" và"chống".

Thứ hai, xác định tên chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" từ năm 2022 đến 2025 (Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo"; Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch vững mạnh"; Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực - chăm chỉ - hợp tác của nhân dân Đồng Tháp"; Chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển").

Thứ ba, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn học tập Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2022. Xây dựng bảng tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó, tập trung các nội dung: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; Về những việc đăng ký thực hiện trong năm; về những việc cần khắc phục, sửa chữa qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thời gian qua và đăng ký mức độ hoàn thành.

Thứ tư, công tác giới thiệu, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Các cơ quan báo, đài đã tuyên truyền, giới thiệu 268 gương "người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 296 tập thể và 1266 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, kết hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các gương điển hình tiên tiến như: Công an thành phố Sa Đéc; Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo xã Định Yên, huyện Lấp Vò; cô Nguyễn Thị Thanh Nhanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kim Hồng, thành phố Cao Lãnh; đồn chí Huỳnh Quốc Khánh - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã giao lưu, chia sẻ những việc làm ý nghĩa, bài học của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch thực hiện của cấp mình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW một cách khoa học, thiết thực, sát hợp với tình hình, với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn gắn phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục duy trì việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội, thực hiện đồng bộ giữa "học tập:", "làm theo", "nêu gương";  giữa "xây" và "chống", góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo"; với thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả  đợt sinh hoạt chính trị trong toàn tỉnh, thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Tơng Đảng khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông, trường dạy nghề, Trường Chính trị Tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và đội ngũ giảng viên thực hiện công tác giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình hiện có; mạnh dạn đề xuất mô hình giải pháp mới thiết thực. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu để cổ vũ, động viên nhiều người tích cực làm theo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống"; lấy "xây" để "chống". Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống trong quá trình thực hiện.

Dịp này, tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương, khen thưởng 48 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Thư