Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá I năm 2022

Ngày 14/02/2022, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc phối hợp Trung tâm Chính trị Thành phố và Thành Đoàn Sa Đéc tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá I năm 2022. Đồng chí Lý Thanh Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố đã đến tham dự.

Toàn cảnh Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá I/2022

Lớp học có 53 học viên là cán bộ đoàn chủ chốt đang công tác tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Sa Đéc. Trong thời gian một tháng (từ ngày 14/02 - 25/3/2022), các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam… Kết thúc khoá học, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp học.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Lý Thanh Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố cho rằng: Thông qua lớp học, sẽ giúp các học viên vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tế công tác, công việc, cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trần Trung (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)