Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tính đến ngày 22/10/2021, Đồng Tháp đã có 12 đơn vị cấp huyện và 03 đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, có 04 đơn vị tổ chức Đại hội trực tiếp và 11 đơn vị tổ chức Đại hội trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, đơn vị.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, đơn vị trực thuộc đã đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đội ngũ Ban Chấp hành được trẻ hóa nhiệm kỳ mới được cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển. Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu đúng cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng được phân bổ theo định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên.

Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

BTC