Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp triển khai, quán triệt Quy định về công tác quy hoạch cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp triển khai, quán triệt Quy định về công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 16/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu chỉnh của Tỉnh có các đồng chí là Tỉnh uỷ viên, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ. Tại 16 điểm cầu cấp huyện (tương đương) có các đồng chí là uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp uỷ huyện (tương đương).

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thông tin nội dung cơ bản Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, Quy định gồm 3 phần, 13 điều; nêu rõ 5 nguyên tắc, 5 mục đích, yêu cầu và 8 điều quy định cụ thể. Đáng chú ý, về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Hệ số quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ 1-1,5 lần so với số lượng theo quy định. Mỗi chức danh quy hoạch không quá 3 cán bộ và 1 cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh. Về cơ cấu, phấn đấu cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ (45 tuổi đối với Trung ương; dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên; tỉ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn... Cán bộ quá tuổi quy hoạch hoặc bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch là những trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch…

Đối với triển khai Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ và dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai, thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có triển vọng phát triển để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. Thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Hằng năm đánh giá, rà soát để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số báo cáo tham luận liên quan đến công tác cán bộ như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình công tác cán bộ; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp của cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân…  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đề nghị các ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh, các sở, ban, ngành Tỉnh và tương đương quán triệt, triển khai đến các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời, tiến hành thực hiện quy hoạch cán bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Chỉ đạo kiểm tra cấp dưới xây dựng quy hoạch và xem xét phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ đúng quy định, hướng dẫn bảo đảm thời gian theo Kế hoạch.

SƠN TRA