Xuất bản thông tin

null Hội nghị ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng ngày 09/11/2022, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11). Đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, Hội Luật gia Huyện; Hiệu trưởng và viên chức phụ trách các trường học trên địa bàn; lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tư pháp - Pháp chế các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện tham dự.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tư pháp thông tin các đại biểu những nội dung cơ bản của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 chương, 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo đó, Luật quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; những nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021; phổ biến nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú, các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú và quyền, nghĩa vụ của công dân về cư trú...

Hội nghị nhằm giúp đại biểu nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật cư trú. Qua đó, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật tại địa phương.

Thuỳ Dung + Tiến Thịnh