Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng tiếp nhận 14 bộ loa di động cao cấp phục vụ tuyên truyền Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tân Hồng tiếp nhận 14 bộ loa di động cao cấp phục vụ tuyên truyền Covid-19

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 (Quân Khu 9) vừa tổ chức bàn giao 14 bộ loa di động cao cấp cho Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Tân Hồng để phân bổ cho 3 xã biên giới: Tân Hộ Cơ, Bình Phú và Thông Bình phục vụ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tổng kinh phí trên 115 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động.

Những bộ loa di động góp phần hỗ trợ cho các ngành chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa bàn, khu dân cư, qua đó, thông tin những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống.

Kim Lệ + Chí Dũng