Xuất bản thông tin

null Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sau 03 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 49-KL/TW

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sau 03 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 49-KL/TW

Vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Phan Văn Thắng và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2030. Hội nghị trực tiếp tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên quán triệt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (Kết luận số 49-KL/TW); Công văn số 332-CV/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII (Công văn số 332-CV/TU); Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số: 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030".

Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 49-KL/TW. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 332-CV/TU. Căn cứ các văn bản của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, các ban, ngành liên quan và các huyện uỷ, thành uỷ ban hành các văn bản thực hiện, tổ chức thông tin, tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức phù hợp, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đa số cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Đề án  "Xây dựng xã hội học tập". Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa đa dạng về hình thức, chủ yếu nhằm vào đối tượng trong độ tuổi đi học nên việc tự học và học tập suốt đời của người lớn còn hạn chế. Mô hình "Tủ sách khuyến học" phát huy hiệu quả chưa cao. Tổ Nhân dân tự quản lồng ghép khuyến học sinh hoạt chưa được thường xuyên nên chất lượng một số mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập" một số nơi chưa đạt yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động đưa nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào chương trình, kế hoạch của cấp ủy địa phương; một số nơi còn khoán trắng công tác khuyến học cho Hội Khuyến học…

Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp các cấp, các ngành, đơn vị hệ thống lại các văn bản đã ban hành, tiếp cận thêm một số văn bản mới; từ đó, nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Trung ương và của Tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển mạnh và rộng hơn công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương, làm cơ sở để hướng đến mục tiêu xây dựng con người Đồng Tháp "Nghĩa tình, năng động, sáng tạo". 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng đề nghị thời gian tới, các cấp uỷ đảng phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp trong thực hiện các hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Kết luận số 49-KL/TW; phát động phong trào thi đua "Tự học" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên gặp gỡ, tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương...

Phòng Khoa giáo và Văn hoá - Văn nghệ