Xuất bản thông tin

null Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

Sáng ngày 31/8/2022, tại Trường Chính trị Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022.

Quang cảnh lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; hơn 91 học viên là cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo ở các xã, phường, thị trấn; chuyên viên ban tuyên giáo (tuyên huấn) huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Ngoài ra, để cập nhật kiến thức về nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mời Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Tỉnh vừa được bổ sung, kiện toàn; một số đồng chí là trưởng, phó phòng và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng tham dự để nghe triển khai chuyên đề về kỹ năng tuyên truyền miệng, viết tin, bài, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và xử lý "điểm nóng"…

Qua 2,5 ngày học tập, các học viên được hướng dẫn, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác tuyên giáo như: (1) Công tác tham mưu và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở; (2) Quy trình nghiên cứu, biên soạn, nghiệm thu và thẩm định công trình lịch sử đảng bộ địa phương; (3) Các kỹ năng: tuyên truyền miệng; viết tin, bài, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và xử lý "điểm nóng"; (4) Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện và đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Báo cáo viên tham gia trình bày các chuyên đề mời lãnh đạo Hội đồng nhân dân Tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo các Phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Theo đánh giá, lớp học tổ chức chu đáo, công tác phối hợp giữa các đơn vị nhịp nhàng. Báo cáo viên là những người am hiểu lĩnh vực chuyên môn, báo cáo sinh động, thu hút người nghe. Tỷ lệ chiêu sinh là 86/91 học viên, đạt 94,50% (trong đó, có 50 học viên nữ, chiếm tỷ lệ 58,13%). Đa số học viên đều có trình độ đại học (75 đồng chí, chiếm tỷ lệ 87,20%) và trình độ trung cấp lý luận chính trị (60 đồng chí, chiếm tỷ lệ 69,76%).

Phát biểu tại bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết: Những kiến thức học viên được trang bị tại lớp học là những kiến thức cơ bản bước đầu, đề nghị học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn công tác để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng công tác tuyên giáo ở cơ sở, tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tham mưu cấp uỷ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là triển khai thực hiện 06 Nghị quyết, 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Thứ hai, tham mưu cấp uỷ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ.

Thứ tư, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng và tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng với phương châm "Phủ xanh thông tin tích cực - bão hoà thông tin tiêu cực".

Thứ năm, chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực khoa giáo sát với tình hình thực tế. Định hướng các hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật và lực lượng làm công tác này chặt chẽ, tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đội ngũ văn nghệ sĩ, đảm bảo mọi hoạt động theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Giao Huỳnh