Xuất bản thông tin

null Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII

Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các cấp uỷ đảng triển khai thực hiện 04 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Thông tin văn hoá, văn nghệ cập nhật nội dung.

=====> Xem chi tiết