Xuất bản thông tin

null Nhà thơ Hữu Thỉnh nói chuyện chuyên đề “Vai trò, vị trí và tình hình văn học nghệ thuật hiện nay”

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Nhà thơ Hữu Thỉnh nói chuyện chuyên đề “Vai trò, vị trí và tình hình văn học nghệ thuật hiện nay”

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Vị trí, vai trò và tình hình văn học, nghệ thuật hiện nay”, do Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học  Nghệ thuật Việt Nam trình bày. Thông tin văn hóa, văn nghệ cập nhật nội dung này

=====> Xem chi tiết