Xuất bản thông tin

null Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tập trung chỉ đạo sâu sát, các đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Thông tin văn hóa, văn nghệ cập nhật các nội dung.

Ảnh: Phòng KG&VHVN

=====> Xem chi tiết