Xuất bản thông tin

null Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh thực hiện thời gian tới. Thông tin văn hóa, văn nghệ kỳ này điểm qua các nội dung.

Ảnh: Phòng KG&VHVN

=====> Xem chi tiết