Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp Họp mặt biểu dương 150 hộ gia đình tiêu biểu

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Đồng Tháp Họp mặt biểu dương 150 hộ gia đình tiêu biểu

Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Có 150 hộ gia đình tiêu biểu đại diện cho hơn 400.000 hộ gia đình trong toàn tỉnh về dự họp mặt. Thông tin văn hoá, văn nghệ cập nhật thông tin này.

======> Xem chi tiết