Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp đứng đầu cụm phía Đông đồng bằng sông Cửu Long về doanh thu và lượng khách du lịch

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Đồng Tháp đứng đầu cụm phía Đông đồng bằng sông Cửu Long về doanh thu và lượng khách du lịch

Năm 2020, Đồng Tháp đứng đầu trong cụm phía Đông đồng bằng sông Cửu Long về lượng khách và doanh thu du lịch. Các nội dung được cập nhật trong thông tin văn hoá, văn nghệ kỳ này.

=====> Xem chi tiết