Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "Nghĩa tình, năng động, sáng tạo"

Trang chủ Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "Nghĩa tình, năng động, sáng tạo"

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "Nghĩa tình, năng động, sáng tạo" dựa trên tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về "Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" và Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cán bộ, đảng viên chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thảo luận Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

gắn với học tập và làm theo Bác (Ảnh minh hoạ: Thanh Nhàn)

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "nghĩa tình, năng động, sáng tạo", nội dung thể hiện trước hết, trung với nước, hiếu với dân. Đó là nêu cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, học dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm. Quan tâm, chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ, nhu cầu và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Việc gì có lợi cho dân phải ra sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

Thứ hai, yêu thương con người, giàu lòng nhân ái, sống có nghĩa, có tình. Sống có nghĩa, có tình với mọi người; thật thà thương yêu đồng chí, đồng bào, không đố kỵ, ghen ghét; giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đặc biệt, có lòng tin vào con người. Với mình thì chặt chẽ, nghiêm khắc; với người thì khoan dung, độ lượng, rộng rãi, nâng con người lên, kể cả với người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm, khuyết điểm. Luôn ý thức thực hiện tự phê bình, phê bình chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm.

Thứ ba, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Cần cù, chịu khó, chăm chỉ, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình, "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi". Thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, không quỵ luỵ, không xu nịnh, không giấu giếm khuyết điểm, không xuyên tạc sự thật; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt phê phán, đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Thứ tư, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hoá, chấp hành chủ trương, pháp luật. Có ý thức bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong gia đình, công sở, trường học, địa bàn dân cư, cơ sở sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp. Xây dựng con người phát triển toàn diện cả trí tuệ và thể chất, không ngừng học tập, tu dưỡng, hoàn thiện bản thân, đáp ứng hệ giá trị con người Việt Nam và mang nét đặc trưng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, ứng xử văn hoá, văn minh, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, đơn vị. Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, chăm chỉ, hợp tác, tương thân tương ái trong xây dựng, phát triển quê hương; phấn đấu trở thành người công dân tiêu biểu đất Sen Hồng.

Thứ năm, thích ứng, linh hoạt, nhạy bén, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Luôn năng động, thích ứng, linh hoạt, nhạy bén với sự thay đổi, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thách thức. Có nhiều cải tiến, sáng kiến, cách làm mới trong công việc, mang lại hiệu quả thiết thực. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm với công việc mình làm, làm việc có mục đích, có kế hoạch rõ ràng, sâu sát, vì lợi ích của địa phương, đơn vị, cộng đồng xã hội và nhân dân.

Thứ sáu, phát huy tư duy đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển. Phát huy tư duy đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh, nói đi đôi với làm, tiên phong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, xã hội. Khát khao làm những điều mới mẻ, có tính chất mở đường, khai phá, tạo ra những đột phá, làm lợi cho địa phương, đơn vị, cộng đồng xã hội và nhân dân. Khát vọng phát triển quê hương, đất nước, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; hội nhập quốc tế, tham gia xây dựng cộng đồng quốc tế hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển.

Trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "nghĩa tình, năng động, sáng tạo", Cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có những thuận lợi. Đó là đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị có lòng yêu nước sâu sắc; tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Giàu lòng nhân ái, yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình. Cần cù, chịu khó, chăm chỉ, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Không ngừng học tập, tu dưỡng, hoàn thiện bản thân; chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, của cơ quan. Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Nói đi đôi với làm, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ. Trong công việc có nhiều cải tiến, sáng kiến, cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Năng động, thích ứng, linh hoạt, nhạy bén với sự thay đổi, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thách thức. Có khát vọng phát triển quê hương, đất nước, khát vọng vươn lên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn những khó khăn, thách thức tác động đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "nghĩa tình, năng động, sáng tạo". Đó là, sự thay đổi và phát triển của xã hội, do đó, đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan phải năng động, thích ứng, linh hoạt, nhạy bén với sự thay đổi, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát huy tư duy đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức Cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, các phẩm chất "nghĩa tình, năng động, sáng tạo" của con người Đồng Tháp. Thứ hai, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan nêu cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, học dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm. Thứ ba, yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình với mọi người; "Tương thân, tương ái" giữa người thân trong gia đình, giữa hàng xóm, láng giềng, giữa đồng chí, đồng nghiệp, làm cho tình người được phát huy, mọi người tự giác hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Không đố kỵ, ghen ghét; giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Có lòng tin vào con người. Với mình thì chặt chẽ, nghiêm khắc; với người thì khoan dung, độ lượng, rộng rãi, nâng con người lên, kể cả với người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm, khuyết điểm. Luôn ý thức thực hiện tự phê bình, phê bình chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm. Thứ tư, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Cần cù, chịu khó, chăm chỉ, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, đoàn kết. Thứ năm, mỗi cán bộ, công chức Cơ quan phát huy tính năng động, sáng tạo; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; biết áp dụng khoa học - công nghệ, thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Thứ sáu, mỗi cán bộ, công chức Cơ quan luôn ý thức tự học tập, tự rèn luyện để trở thành người có trách nhiệm, tự tôn, tự trọng, tự hào, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, quê hương.

Hoàng Dũng - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ