Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác

Chi tiết bài viết Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Huyện uỷ Tháp Mười khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đoạ đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Trong những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong huyện chú trọng. Nhiều đơn vị có mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần lan toả, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tích cực, tự giác, có ý nghĩa thiết thực của mỗi cá nhân, tập thể, đơn vị trong toàn huyện,... Qua đó tạo sức lan toả lớn trong xã hội, thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tạo ra động lực để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình và tổng kết nhân rộng; hằng năm các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ đăng ký thực hiện sáng kiến cách làm mới trong học tập và làm theo gương Bác; nhiều nhân tố mới về gương''người tốt, việc tốt", mô hình mới, hiệu quả, nổi bật nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ còn chủ động cung cấp thông tin, định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền về những mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực, giới thiệu hình ảnh trên trang thông tin điện tử huyện và các trang thông tin khác. Định hướng Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên thực hiện phát sóng chuyên đề, các bài viết phóng sự ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo các mô hình có hiệu quả như: mô hình ''Vườn ươm cây xanh" (xã Đoàn Mỹ Đông), mô hình ''Tủ đồ nhân ái" (Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Xuân)", mô hình ''Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" (Huyện Đoàn), mô hình "Chia sẻ khó khăn với lực lượng công an cơ sở" (Công an Huyện); mô hình ''Khoa khám bệnh thân thiện vì nhân dân phục vụ" (Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười); mô hình ''Nuôi heo đất khuyến học"; mô hình''vận động các nguồn lực bắc cầu từ thiện", mô hình''Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm,... giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19",...

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười phát biểu tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Tháp Mười đã khen thưởng 20 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu; đề nghị Tỉnh biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương ''người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực được lan toả rộng khắp, thể hiện rõ nét qua phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của người dân; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương chú trọng xây dựng văn hoá và con người Tháp Mười ''nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tháp Mười đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khoá và Chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong thực tiễn, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị. Chú trọng việc học tập và làm theo cụ thể, thiết thực của cấp uỷ, của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; Hai là, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình đã có; xây dựng các mô hình mới thiết thực; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương''người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực; Ba là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ về công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điễn hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả làm khâu trung tâm để tác động, thúc đẩy các lĩnh vực khác cùng phát triển; Bốn là, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên tăng cường, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân,… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên thực hiện tốt công tác phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, tạo sức lan toả trong cộng đồng; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HD