Xuất bản thông tin

null Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sa Đéc (Đồng Tháp) - một mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà

Chi tiết bài viết Lịch sử

Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sa Đéc (Đồng Tháp) - một mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà

Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối với tỉnh Đồng Tháp, thắng lợi của Tổng khởi Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà

 

Dinh tên Quận trưởng Cao Lãnh - nơi tên Quận trưởng bàn giao chính quyền và toàn bộ lực lượng vũ trang cho Uỷ ban khởi nghĩa quận Cao Lãnh

Mùa Thu tháng Tám của 74 năm về trước, ngày 15/8/1945, phát-xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện. Tại tỉnh lỵ Sa Đéc, quận lỵ Cao Lãnh, Hồng Ngự,… bọn tay sai phát xít Nhật hoang mang cực độ trước khí thế sục sôi cách mạng, bộ máy cai trị từ tỉnh đến cơ sở bị tê liệt.

Mặc dù chưa nhận được mệnh lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương, nhưng căn cứ vào Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Thường vụ Trung ương Đảng (ngày 12/3/1945) và tình hình thực tế trong Tỉnh, Tỉnh uỷ lâm thời Sa Đéc đã quyết định chọn ngày 25/8/1945 là ngày khởi nghĩa giành chính quyền cùng lúc ở Cao Lãnh và Sa Đéc để địch không thể ứng phó cho nhau và phân công cán bộ, đảng viên về các địa phương ráo riết chuẩn bị mọi mặt.

Sáng ngày 25/8, hàng ngàn quần chúng trang bị đủ loại vũ khí, từ các phía dồn về quận lỵ Cao Lãnh, chiếm nhà bưu điện rồi dùng điện thoại gọi liên tiếp về Sa Đéc “Chúng tôi đã chiếm xong Cao Lãnh! Sa Đéc đã xong chưa?” với mục đích uy hiếp tinh thần địch ở Sa Đéc, đồng thời, bao vây chặt dinh quận, buộc Quận trưởng Bùi Quang Ân phải tiếp đại biểu Uỷ ban khởi nghĩa, bàn giao chính quyền và toàn bộ lực lượng vũ trang cho ta. Việc giành chính quyền ở quận Cao Lãnh kết thúc nhanh gọn.

Cũng trong ngày 25/8/1945, tại Sa Đéc, đồng chí Trần Thị Nhượng (cô giáo Ngài, Sáu Ngài) đại diện Uỷ ban khởi nghĩa Sa Đéc vào gặp Tỉnh trưởng Bửu và tuyên bố “Hiện nay ở các tỉnh, chánh quyền đã về tay Việt Minh, nếu các ông không chịu giao chánh quyền cho Uỷ ban khởi nghĩa thì các ông sẽ chịu hậu quả”. Trước áp lực của quần chúng bên ngoài, Tỉnh trưởng Bửu phải đồng ý bàn giao chính quyền.

Trước đó, ngày 22/8/1945, ở quận Hồng Ngự, việc giành chính quyền diễn ra mau lẹ, giành thắng lợi trọn vẹn.

Khoảng 14 giờ, ngày 25/8/1945, toàn bộ chính quyền tỉnh Sa Đéc đã về tay nhân dân.

Phải khẳng định rằng, Cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng và trọn vẹn ở Đồng Tháp là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh đấu tranh của nhân dân, là bước kế thừa, phát triển và là đỉnh cao của các cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, 1936 - 1939 và cuộc khởi nghĩa năm 1940. Cách mạng tháng Tám là sự nghiệp vĩ đại của nhân dân Đồng Tháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng.  Là cuộc cách mạng nhân dân sâu sắc, thể hiện một cách đầy đủ và tập trung truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của các tầng lớp nhân dân một khi được Đảng giáo dục, tổ chức và lãnh đạo. Thể hiện nghệ thuật vận động cách mạng của Đảng bộ, đó là trung thành vô hạn với đường lối của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, biến sức mạnh thành khí thế trong khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám.

Cách mạng tháng Tám thành công còn thể hiện các Đảng bộ đã nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực, kiên quyết sử dụng bạo lực cách mạng khi thời cơ đến để đập tan bộ máy chính quyền của phát xít Nhật, thiết lập bộ máy chính quyền cách mạng; chứng tỏ các Đảng bộ còn biết lợi dụng và khai thác triệt để mâu thuẫn nội bộ kẻ thù nhằm tranh thủ những phần tử có thể tranh thủ được, trung lập số lưng chừng, cô lập bọn ngoan cố để hạn chế sức chống đối của chúng…

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Đồng Tháp còn là kết quả 15 năm đấu tranh anh dũng của các thế hệ đảng viên tỉnh nhà. Trước sự khủng bố dã man của kẻ thù, một số đảng bộ bị tổn thất nghiêm trọng nhưng bất chấp mọi hy sinh, người trước ngã xuống người sau tiếp bước, nêu cao dũng khí của người chiến sĩ cộng sản, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ còn đối với quần chúng càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cách mạng tháng Tám thành công đã chứng minh sự sáng suốt và nhạy cảm đặc biệt về chính trị, chọn đúng thời cơ, các Đảng bộ đã biết nhằm vào mắt xích yếu nhất của địch để phát động quần chúng giành chính quyền ở từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc Tổng khởi nghĩa, đồng thời, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về thời điểm tiến hành, bảo đảm Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi chắc chắn và hoàn toàn.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Đồng Tháp đã viết nên trang sử vẻ vang, chói lọi và rực rỡ nhất của đất Tháp anh hùng trong Lịch sử anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra sức xây dựng, bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức cả về chính trị và kinh tế - xã hội. Song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự đoàn kết của nhân dân, tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Qua hơn 30 năm đổi mới, tỉnh ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt là thành tựu trong công cuộc tiến công khai thác Đồng Tháp Mười, biến vùng đất nhiễm phèn trở thành những cánh đồng lúa bát ngát cho năng suất cao, đưa Đồng Tháp trở thành vựa lúa trọng điểm của cả nước, tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở tốc độ khá, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đời sống văn hoá, tinh thần được cải thiện, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta vừa tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của dân tộc vừa cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh nhà.