Xuất bản thông tin

null Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương năm 2024

Trang chủ Tài liệu tuyên truyền

Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương năm 2024

I- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng

1.1. Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua.

  Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả, thành tựu đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là: Những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nâng cao văn hóa chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên; xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện và huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết quả cụ thể hóa, thể chế hóa các nội dung trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để mọi cán bộ, đảng viên "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".

  Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2024; nêu rõ đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa phát triển kinh tế nhanh và bền vững, vừa kiểm soát lạm phát, vừa giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vừa tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vừa đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

  Tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đặc biệt là về những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các hoạt động chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024; các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", thăm hỏi, động viên các cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết, nhất là ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn; người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất việc làm.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(Đồng thời tuyên truyền theo Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 09/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024)

1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch)

Tuyên truyền truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, Nghị quyết về xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Những kết quả đạt được trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền các hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)

Giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch                     Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta làm nên những chiến công vang dội; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, sự giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội với phong trào "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với nước.

Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.4. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW  ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, với việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành,… từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, vùng căn cứ địa cách mạng và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.5. Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)

Khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần tám thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phân tích làm rõ quan điểm, mục tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giáo dục, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam.

Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia, dân tộc.

2. Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn, năm chẳn một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng

2.1. Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024); Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/02/1979 - 17/02/2024)

Công văn số 1837-CV/BTGTU ngày 25/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024).

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/02/1979 - 17/02/2024) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2.2. Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2.3. Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)

Sự ra đời, phát triển của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của Bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã từng tham gia, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Khẳng định việc phát huy truyền thống Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh anh hùng, bất khuất, huyền thoại, một kỳ tích của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) và kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng (1976 - 2023) của Binh Đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2.4. Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)

- Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

"Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 - Thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ".

- Nội dung tuyên truyền

Bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn tới Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954 về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương; quá trình chuẩn bị đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam của Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); vai trò của các bên tham gia, thành phần tham dự và diễn biến Hội nghị. Kết quả Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Hiệp định này đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và đối với các phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc trên thế giới. Những bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán, ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nhấn mạnh sự vận dụng các bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là công tác đối ngoại.

Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với nền ngoại giao Việt Nam; đặc biệt là các thành viên trong Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và những cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phục vụ cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam tại Hội nghị Giơ-ne-vơ; chú trọng tuyên truyền sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước Việt Nam, những thành tựu của ngoại giao Việt Nam 70 năm qua, nhất là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận kết quả, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam.

2.5. Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024)

Hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định Di chúc là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. Những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm qua 55 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

2.6. Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

- Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

"Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc".

- Nội dung tuyên truyền

Ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng. Lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển Thủ đô; biểu dương những tấm gương, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những công dân tiêu biểu của Thủ đô. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói riêng về xây dựng, phát triển Thủ đô               Hà Nội "văn hiến - văn minh - hiện đại".

2.7. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024)

- Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

"Chiến thắng Bình Giã - dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc".

- Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền bối cảnh lịch sử và diễn biến trận Bình Giã; ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định chiến thắng Bình Giã là dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Tôn vinh và tri ân tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhất là những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trực tiếp tham gia trận đánh. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng sau 60 năm Chiến thắng Bình Giã; khơi dậy và phát huy tinh thần Chiến thắng Bình Giã, xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Đông Nam Bộ, cùng cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2.8. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)

- Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm

"Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại"

- Nội dung tuyên truyền

Sự ra đời, quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua, gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc; những chiến thắng và chiến công chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ; những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Kết quả 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; vai trò quân đội trong tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước; những bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh. Các hoạt động kỷ niệm và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước nhằm phi chính trị hóa lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội nhân dân với các tầng lớp nhân dân.

2.9. Kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân: Thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số: 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số: 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên toàn quốc theo đề nghị của các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành Trung ương.

3. Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

3.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914  -  01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU ngày 25/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 -  01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

3.2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng - người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên trung, thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, người học trò và người bạn chiến đấu sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người hoạt động xuất sắc của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bất khuất kiên trung, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở các cấp, các ngành và trên quê hương Hải Dương.

3.3. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng; ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của Tổng Bí thư Trần Phú.

3.4. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 -01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng, đặc biệt là những cống hiến của Đồng chí trong lãnh đạo trực tiếp xây dựng cơ sở cách mạnh và tổ chức đảng đầu tiên ở Cao Bằng và Lạng Sơn; việc khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng Bắc Kỳ trong những năm 1930; một trong những người đặt nền móng xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trên nền tảng thế trận lòng dân. Tấm gương sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp; học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong ở các cấp, các ngành, nhất là quê hương Cao Bằng.

3.5. Kỷ niệm năm chẳn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam:

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

4. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

4.1. Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024)

Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -  Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin.

4.2. Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)

Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin.

4.3. Kỷ niệm 107 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2024)

Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 107 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước là kết quả của sự vận động sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

4.4. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024)

Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. Di sản tư tưởng, lý luận của Ph.Ăngghen trong cuộc tranh đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

5. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của Tỉnh và địa phương

5.1. Kỷ niệm 48 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (02/1976 - 02/2024)

Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 94 năm qua; truyền thống văn hóa, lịch sử đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Tháp trong 48 năm qua (02/1976 - 02/2024); khẳng định những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của Tỉnh trong 48 năm qua nhằm khơi dậy niềm tin, lòng tự hào về quê hương Đồng Tháp trong xây dựng và phát triển. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh chung sức, chung lòng, thi đua học tập, lao động, sản xuất để xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng và triển vọng phát triển của tỉnh Đồng Tháp trên các lĩnh vực đến bạn bè trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

5.2. Lễ giỗ lần thứ 58 của Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phối (ngày 28/4 Âm lịch, nhằm ngày 04/6/2024)

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Phối: Lòng trung thành, tuyệt đối chấp hành mọi sự phân công của Đảng và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tài năng một nhà lãnh đạo thể hiện rõ nhất những năm tháng là Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh uỷ Long Châu Sa, Kiến Phong; những đóng góp, công lao lớn cho phong trào cách mạng tỉnh nhà, nhất là những năm 1954 - 1960, tái lập lực lượng vũ trang cách mạng, chuyển thế, chuyển vùng, tiến lên Đồng Khởi. Đồng chí là người sáng lập lực lượng vũ trang Tỉnh, thể hiện tầm nhìn và tài năng vận dụng đường lối của Đảng sáng tạo, phù hợp thực tế chiến trường.

5.3. Lễ giỗ lần thứ 204 của ông, bà Đỗ Công Tường (ngày 08, 09, 10/6 Âm lịch, nhằm ngày 13, 14, 15/7/2024)

Tuyên truyền thân thế ông, bà Đỗ Công Tường: Công ơn, tấm gương đạo đức của Ông, Bà đã khai khẩn đất hoang, tấm lòng thương người, cưu mang, giúp đỡ người khốn khó. Công ơn của Ông, Bà đã hy sinh thân mình để cứu dân làng Mỹ Trà khỏi bệnh dịch tả. Hằng năm, nhân dân trong vùng cùng với chính quyền và Ban Quản lý Đền thờ tổ chức lễ giỗ Ông, Bà trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đến cúng viếng.

5.4. Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Tỉnh (25/8/1945 - 25/8/2024)

Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân Đồng Tháp trong 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nhấn mạnh những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bài học kinh nghiệm, vị trí và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới. Khẳng định sự trung thành tuyệt đối của lực lượng vũ trang tỉnh nhà đối với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trong các phong trào hành động cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ nhằm cổ vũ, động viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân giữ gìn bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo sự gắn bó mật thiết trong mọi tình huống giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đồng Tháp với nhân dân.

5.5. Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1959 - 26/9/2024)

Tuyên truyền nêu bật ý nghĩa, truyền thống đấu tranh, tinh thần chiến đấu kiên cường của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, tiền thân Tiểu đoàn 502 tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trận đánh trên đồng nước đã tạo nên tiếng vang, mở màn cho sự chuẩn bị cuộc đồng khởi của quân, dân miền Nam vào năm 1960. Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung còn là bài học kinh nghiệm quý giá trong việc phối hợp 03 mũi giáp công "Chính trị - Binh vận - Quân sự". Giáo dục lòng yêu nước, tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, ghi nhận như một sự kiện lớn nhất ở miền Nam trong thời điểm đó, là chiến thắng mở đầu, cổ vũ, chi viện tinh thần và vật chất mạnh mẽ phong trào nổi dậy đồng khởi của các tỉnh miền Trung Nam Bộ. Tượng đài Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung ở huyện Tân Hồng đã trở thành biểu tượng chiến thắng anh dũng của thế hệ cha, anh, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, nhất là thế hệ trẻ.

5.6. Kỷ niệm 70 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (10/1954 - 10/2024)

Tuyên truyền ý nghĩa cuộc chuyển quân lịch sử của thế kỷ XX đã góp phần đưa lịch sử Việt Nam thành bộ phận quan trọng nổi bật của lịch sử thế giới trong thập niên 1950 - 1975 của thế kỷ trước. Công tác tuyên truyền cần nêu rõ: Nhân dân hai miền Nam - Bắc luôn đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức, dũng cảm trong xây dựng và chiến đấu ở mọi thời kỳ cách mạng của dân tộc, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giáo dục, tri ân những hy sinh, những đóng góp to lớn của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

5.7. Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ngày 25, 26, 27/10 Âm lịch, nhằm ngày 25, 26, 27/11/2024)

Giới thiệu cuộc đời, tư tưởng yêu nước và công lao to lớn của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - người đã sinh thành, nuôi dạy cho dân tộc ta một lãnh tụ - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp; tình cảm của nhân dân Đồng Tháp với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Quảng bá về Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc và Lễ giỗ lần thứ 95 của Cụ với quy mô lễ hội cấp Tỉnh.

(Tài liệu tuyên truyền "Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862 - 1929)" được đăng trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp).

5.8. Kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp (11/1929 - 11/2024)

Tuyên truyền ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương và sự ra đời Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng tỉnh Đồng Tháp; là kết quả của quá trình tuyên truyền và gây dựng cơ sở bền bỉ, đầy khó khăn, gian khổ của cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp; những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống quê hương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng, phát huy nội lực, tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, xây dựng quê hương Đồng Tháp và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo và ngày càng phát triển.

5.9. Kỷ niệm 57 năm chiến thắng trên sông Rạch Ruộng (04/12/1967 - 04/12/2024)

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng trên sông Rạch Ruộng (thuộc xã Thanh Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) của Tiểu đoàn 502 tỉnh Kiến Phong ngày 04/12/1967 đã thể hiện rõ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, mà cụ thể là của Đảng bộ địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là trận đánh Mỹ và thắng Mỹ lớn nhất, với hiệu suất cao nhất của Tiểu đoàn 502, xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng mà tiêu biểu là xạ thủ súng B41 Nguyễn Minh Trí, càng làm cho Tiểu đoàn vững vàng, lớn mạnh hơn trong quá trình rèn luyện, chiến đấu.

Chiến thắng trên sông Rạch Ruộng là bài học vô giá về tinh thần yêu nước, ý chí chống kẻ thù xâm lược, thà hy sinh tất cả quyết giành được độc lập, tự do của quân và dân ta; đồng thời, ghi nhớ công ơn của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh.

5.10. Kỷ niệm 158 năm Ngày mất của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (ngày 14, 15, 16/11 Âm lịch, nhằm ngày 14, 15, 16/12/2024)

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp và công lao to lớn của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay và mai sau, nhất là thế hệ trẻ. Tuyên truyền giới thiệu quê hương, con người Đồng Tháp; tình cảm, lòng biết ơn của nhân dân Đồng Tháp đối với sự hy sinh anh dũng của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều vì khát vọng độc lập của dân tộc.

(Tài liệu tuyên truyền "Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp Thiên hộ Võ Duy Dương (1827 - 1866), Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (? - 1866))" được đăng trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp).

5.11. Kỷ niệm 65 năm giải phóng xã Thanh Mỹ (25/12/1959 - 25/12/2024)

Tuyên truyền, khẳng định quá khứ hào hùng của quân và dân Thanh Mỹ với lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng chống giặc ngoại xâm và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Tuyên truyền những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Mỹ không ngại hy sinh, gian khổ, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến; là xã đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được giải phóng vào ngày 25/12/1959. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Mỹ vượt lên mất mát, đau thương, từng bước khắc phục khó khăn, kiến thiết quê hương. Là xã đầu tiên của Tỉnh tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cùng nhau duy trì, giữ vững thành quả đó.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tuyên truyền Chương trình hành động năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

- Mục tiêu năm 2024: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới. Phát huy tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền điều hành năng động, sáng tạo, hoạt độnghiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trong Tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững đi đôi với việc cơ cấu lại nền kinh tế, tạo được chuyển biến thực chất, rõ nét. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các Tỉnh bạn, mở rộng quan hệ quốc tế.

- Các chỉ tiêu quan trọng: (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 tăng 8,0%. (2) GRDP/người đạt 76,56 triệu đồng (tương đương 3.203 USD). (3) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.266 tỷ đồng. (4) Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 24,09% GRDP. (5) Tỷ lệ đô thị hoá đạt 39,65% (tương đương 28,85% theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ). (6) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 41,8%. (7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,2%, trong đó, lao động được đào tạo nghề đạt 55,6%. (8) Giảm 0,4%tỷ lệ hộ nghèo (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ). (9) Tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,89% dân số. (10) Có thêm 10 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. (11) Phấn đấu có 07 hợp tác xã thành lập mới. (12) 96,2% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch. (13) 96% chất thải nguy hại được xử lý. (14) 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (15) Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên của Đảng bộ Tỉnh (kết nạp từ 1.900 đảng viên trở lên). (16) 93,5% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên.

- Nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, cụ thể hoá, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa; khắc phục tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (2) Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, sử dụng vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Rà soát hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất. Phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tìm việc làm. Chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. (3) Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tập trung đào tạo nhân lực chuyên môn trong chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tận dụng, phát huy tối đa các lợi thế về năng lực cạnh tranh, giá trị tài nguyên bản địa, nguồn lực văn hoá, thu hút đầu tư, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội. (4) Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, các mô hình liên kết sản xuất trong nhân dân để thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. (5) Giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống vi phạm, tội phạm. Thực hiện tốt công tác nội chính, tiếp dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế.

- Giải pháp chủ yếu: (1) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. (2) Thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp. (3) Thực hiện hiệu quả Tái cơ cấu ngành Công nghiệp, phát huy vai trò công nghiệp chế biến tạo động lực tăng trưởng. (4) Thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ. (5) Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương, liên kết phát triển với địa phương trong vùng. (6) Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, triển khai nhanh các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác quy hoạch; phát triển đô thị theo lộ trình. (7) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác. (8) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế. (9) Nâng cao hình ảnh địa phương, xây dựng môi trường văn hoá, phát triển con người toàn diện. (10) Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. (11) Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. (12) Xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu lực, hiệu quả. (13) Phát huy hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, vai trò của nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. (14) Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

2. Tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận Trung ương 4 khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Tuyên truyền thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Tiếp tục tuyên truyền theo Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 20/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2.2. Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuyên truyền kết quả 03 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh ở các địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và Chuyên đề năm 2024 của Tỉnh: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp"; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chú trọng việc "nêu gương", "làm theo" về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ luôn được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo thực hiện.

Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu ở các đơn vị, địa phương. Kết quả việc đưa vào giảng dạy tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 12 tại các trường học trong toàn Tỉnh.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Việc thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục tình trạng sợ sai không dám làm, làm việc cầm chừng; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở các cấp, các ngành.

3. Các nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án lớn của Tỉnh

3.1. Tuyên truyền 06 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

(1) Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025. (2) Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025. (3) Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (4) Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (5) Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (6) Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

3.2. Tuyên truyền 10 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

(1) Kết luận số 203-KL/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025. (2) Kết luận số 204-KL/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2021 - 2025. (3) Kết luận số 205-KL/TU ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn. (4) Kết luận số 245-KL/TU ngày 23/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2024. (5) Kết luận số 246-KL/TU ngày 23/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025. (6) Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (7) Kết luận số 249-KL/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025. (8) Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025. (9) Kết luận số 253-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (10) Kết luận số 254-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3.3. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Tỉnh

Tuyên truyền mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của cải cách hành chính trên các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính của Trung ương, của Tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị. Kịp thời thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách, quy định mới của Trung ương, của Tỉnh, của ngành, đơn vị, địa phương liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và công dân. Biểu dương những tổ chức, cá nhân có sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực cải cách hành chính.

3.4. Tuyên truyền tạo lập môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển địa phương

Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; mục tiêu, định hướng và các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025 được nêu trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI.

Tuyên truyền thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Kết nối doanh nghiệp với các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có điều kiện phát triển thành doanh nghiệp. Khơi gợi tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của các tầng lớp nhân dân trong Tỉnh; khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống.

Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, các chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút nguồn lực của Chính phủ, của Tỉnh trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, môi trường, hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn phát triển địa phương. Các hoạt động của cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp xúc, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, góp phần tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, an toàn và thân thiện để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong nhân dân.

Hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên doanh, liên kết sản xuất, xuất khẩu. Kịp thời tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

4. Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên năm 2024

4.1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Tuyên tuyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Tuyên truyền các quan điểm về hội nhập quốc tế của Đảng ta trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, lộ trình, bước đi và những cam kết sắp tới ta phải thực hiện. Phản ánh công tác triển khai đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành, địa phương về văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; sự thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của Tỉnh xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU ngày 29/12/2023 tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024)

4.2. Công tác thông tin đối ngoại

Tiếp tục tuyên truyền bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền nhấn mạnh triển khai nền ngoại giao toàn diện, hiện đại dựa trên 3 trụ cột gồm: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam".

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị 25-CT/TW về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước. Xây dựng, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh và địa phương; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền các sự kiện nổi bật, hoạt động ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; các hoạt động xúc tiến, kêu gọi hợp tác đầu tư của Tỉnh; quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, mối quan hệ tốt đẹp của tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Prây-veng và tỉnh Ban-tây-Miên-chây (Vương quốc Campuchia), tỉnh Salavan và tỉnh Chămpasak (Lào) và các địa phương của các nước trong khu vực, trên thế giới có quan hệ hợp tác đầu tư vào Đồng Tháp.

Chủ động nắm tình hình và kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

(Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Công văn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 15/11/2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng để thực hiện thống nhất trong toàn Tỉnh)

4.3. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Tiếp tục tuyên truyền về nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; vấn đề bảo tồn, khai thác, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong giải quyết vấn đề biển, đảo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các tổ chức, cá nhân xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương)

4.4. Kết quả công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam  - Lào, Việt Nam  - Trung Quốc và Việt Nam  - Campuchia

Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, đất liền, nhất là quán triệt sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ trong Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến công tác biên giới trên đất liền. Tuyên truyền thành quả phân giới, cắm mốc trên các tuyến biên giới giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia, giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prây-veng Vương quốc Campuchia. Ý nghĩa, tầm quan trọng của đường biên giới, cột mốc biên giới cũng như công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia trên địa bàn Tỉnh; việc chấp hành nghiêm quy định của các hiệp ước, hiệp định biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Prây-veng (Vương quốc Campuchia), các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các cụm dân cư, cơ quan, đơn vị và các đồn biên phòng hai nước; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới; vận động nhân dân cảnh giác các loại tội phạm chống phá, xuyên tạc lịch sử, gây khó khăn trong quá trình bảo vệ thành quả phân giới, cắm mốc; đấu tranh chống các hoạt động vi phạm pháp luật như: Buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, cờ bạc, truyền đạo trái phép, kích động khiếu kiện, tranh chấp đất đai…

Đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với vấn đề chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ. Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động và đấu tranh giữ gìn, bảo vệ sự ổn định đường biên, cột mốc biên giới.

(Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương)

4.5. Tuyên truyền trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam Bộ

Tiếp tục tuyên truyền lược sử vùng đất Nam Bộ, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc và các tôn giáo trong sự nghiệp phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đạt được trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo, tín đồ các tôn giáo trong việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Kịp thời đấu tranh chống những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định xã hội, xâm hại an ninh quốc gia.

4.6. Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 05/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

4.7. Tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng rãi đến cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; về nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và các quy trình, quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Tuyên truyền việc thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024 của Tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình số 03-CTr/TU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 13/12/2023 tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2024.

Chương trình hành động số 12-CTr/UBKTTU ngày 01/10/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gắn với Chương trình hành động của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chương trình số 67-CTr/TU ngày 03/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát năm 2024; Chương trình số 27-CTr/UBKTTU ngày 05/01/2024 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2024.

Biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ ngành Kiểm tra từ Tỉnh đến cơ sở.

4.8. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả nước và của Tỉnh. Khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).

4.9. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Thông tin, tuyên truyền và tư vấn giúp người dân hiểu đúng, đầy đủ những thông tin, phương pháp phòng, chống các dịch bệnh: Dịch cúm gia cầm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch tả, dịch bại liệt và một số dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh lạ khác... Đặc biệt, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh,…

Tuyên truyền, vận động và giáo dục các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường trong sản xuất, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn. Kịp thời phản ánh các hoạt động kiểm tra của các ngành chức năng đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Biểu dương những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm; kịp thời phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

4.10. Tuyên truyền an toàn giao thông, thực hiện văn hoá giao thông

Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kịp thời phản ánh những thành tựu trong việc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các chế định pháp luật về giao thông đối với sự thay đổi nhận thức, hành động của người dân khi tham gia giao thông. Thông tin rộng rãi, thường xuyên những quy phạm pháp luật an toàn giao thông, nhất là các quy định xử phạt đối với các hành vi: Người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy, sử dụng rượu, bia quá nồng độ quy định hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô; lái xe vi phạm các quy định về tốc độ, tránh, vượt trái quy định, đi sai làn đường, đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá tải, quá số người quy định; điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ không có giấy phép lái xe hoặc có giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang điều khiển, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định…

Cảnh báo tình hình trật tự an toàn giao thông, các "điểm đen" thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; nguyên nhân và hậu quả các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, việc chống người thi hành công vụ; phê phán, lên án những người tham gia giao thông vi phạm mà không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý của người thi hành công vụ.

Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phê phán hành vi vi phạm gây ra tai nạn giao thông, hành vi ứng xử không phù hợp "văn hóa giao thông" của người tham gia giao thông, người thi hành nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, người kinh doanh vận tải hoặc người điều khiển phương tiện giao thông.

(Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU ngày 17/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới)

4.11. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ; các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước có hiệu lực trong năm 2024; thường xuyên thông tin, tuyên truyền nội dung các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, Luật An toàn giao thông; Luật Phòng, chống ma túy, mại dâm; Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Hôn nhân gia đình, Luật Biển Việt Nam…

4.12. Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống các tệ nạn xã hội

Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Thông tin kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống các tệ nạn xã hội khác. Phản ánh tình hình và kết quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS hiện nay của cả nước, địa phương. Phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tuyên truyền các chương trình giáo dục về giới, chương trình đào tạo kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phổ thông cơ sở.

4.13. Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước và công tác tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 20/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước và Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 11/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

4.14. Tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã

Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 26/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác tuyên truyền không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

4.15. Tuyên truyền về công tác nhân quyền

Tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách dân tộc; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc - tôn giáo, về thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của nhóm dễ bị tổn thương… Kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo của Tỉnh; kết quả đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm bảo đảm quyền và phát triển bình đẳng giữa các dân tộc.

4.16. Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 30/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin).

III- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ

1.1. Các ngày lễ trong tháng 01/2024- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

- Đón Tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914  -  01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Kỷ niệm 61 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2024).

- Kỷ niệm 51 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2024).

- Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024).

1.2. Các ngày lễ trong tháng 02/2024

- Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).

- Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/2/1979 - 17/2/2024).

- Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2024).

- Đồng Tháp 48 năm xây dựng và phát triển (02/1976 - 02/2024).

- Tự hào Đồng Tháp 48 năm thành lập (02/1976 - 02/2024).

1.3. Các ngày lễ trong tháng 3/2024

Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

1.4. Các ngày lễ trong tháng 4/2024

- Kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch).

- "Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba".

- "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" (Hồ Chí Minh).

- Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024).

- Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

1.5. Các ngày lễ trong tháng 5/2024

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2024).

- Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

- Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

- Nhiệt liệt chào mừng 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024).

- Lễ giỗ lần thứ 58 của Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phối (ngày 28/4 Âm lịch, nhằm ngày 04/6/2024).

1.6. Các ngày lễ trong tháng 6/2024

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

- Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024).

- Kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024). 

- Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

- Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

1.7. Các ngày lễ trong tháng 7/2024

- Kỷ niệm 47 năm Ngày Quốc hội khoá VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976 - 02/7/2024).

- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

- Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).

- Lễ giỗ lần thứ 204 của ông, bà Đỗ Công Tường (ngày 08, 09, 10/6 Âm lịch, nhằm ngày 13, 14, 15/7/2024).

- Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

1.8. Các ngày lễ trong tháng 8/2024

- Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2024).

- Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024).

- Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt.

- Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp (25/8/1945 - 25/8/2024).

1.9. Các ngày lễ trong tháng 9/2024

- Kỷ niệm 79 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2024).

- Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1959 - 26/9/2024).

- Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024).

1.10. Các ngày lễ trong tháng 10/2024

- Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

- Kỷ niệm 70 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (10/1954 - 10/2024).

- Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

1.11. Các ngày lễ trong tháng 11/2024

- Kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp (11/1929 - 11/2024).

- Kỷ niệm 107 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2024).

- Kỷ niệm 18 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (07/11/2006 - 07/11/2024). 

- Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông qua Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2024).

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11.

- Kỷ niệm 84 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2024).

- Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024).

- Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

1.12. Các ngày lễ trong tháng 12/2024

- Hưởng ứng Ngày Nhân quyền Quốc tế - 10/12.

- Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024).

- Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

- Kỷ niệm 57 năm chiến thắng trên sông Rạch Ruộng (04/12/1967 - 04/12/2024).

- Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ngày 25, 26, 27/10 Âm lịch, nhằm ngày 25, 26, 27/11/2024).

- Kỷ niệm 158 năm Ngày mất của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (ngày 14, 15, 16/11 Âm lịch, nhằm ngày 14, 15, 16/12/2024).

- Kỷ niệm 78 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2024).

- Kỷ niệm 65 năm giải phóng xã Thanh Mỹ (25/12/1959 - 25/12/2024).

2. Khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh

- Chính quyền kiến tạo công dân số, Kinh tế tuần hoàn tăng trưởng xanh.

- Kinh tế xanh Sen hồng bứt phá - Chuyển đổi số Đồng Tháp tiên phong.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Tháp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Tháp đoàn kết, xây dựng tỉnh nhà phát triển.

- Đồng Tháp thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động, nỗ lực xây dựng hình ảnh địa phương, kiến tạo động lực phát triển mới.

- Cán bộ, công chức tỉnh Đồng Tháp "Mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp".

- Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

- Nhân dân Đồng Tháp nâng cao tính cần cù, tự lực và hợp tác trong xây dựng nông thôn mới.

- Nhân dân Đồng Tháp phát huy tinh thần "tự lực, chăm chỉ, hợp tác".

- Quyết tâm xây dựng tỉnh Đồng Tháp giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

- Người Đồng Tháp phấn đấu vì nền nông nghiệp xanh, sạch, phát triển bền vững.

- Tái cơ cấu nông nghiệp - Thay đổi nhỏ, kết quả lớn.

- Phát triển du lịch không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là trách nhiệm, vì lòng tự hào quê hương, xứ sở.

- Đi làm việc ở nước ngoài - Đi làm thuê, về làm chủ.

- Tư duy sáng tạo - Hành động hiệu quả - Khơi nguồn khởi nghiệp - Gặt hái thành công.

- OCOP - Sự chấp cánh cho các tài nguyên bản địa và khơi dậy giá trị địa phương.

- Nông nghiệp Đồng Tháp - Giá trị xanh từ những tiềm năng xanh.

- Đồng Tháp - Môi trường lý tưởng để đầu tư và phát triển bền vững.

- Đồng Tháp - Địa phương khởi nghiệp.

- Đồng Tháp - Nơi chính quyền là người bạn đồng hành tin cậy.

- Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen.

- Tự hào Công dân Đất Sen Hồng.

- Đồng Tháp - Tiềm năng của chúng tôi, cơ hội của bạn.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền nhiệm vụ thường xuyên    

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

- Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước.

- Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển đất nước.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ động, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

-  Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

- Phát triển nông nghiệp với các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường.

- Kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư.

- Bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững.

- Mỗi người dân là một người thực hiện và giám sát bảo vệ môi trường.

- Sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Phát triển du lịch quốc gia trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc.

- Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

- Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Những việc có lợi cho dân thì hết sức làm, những việc có hại cho dân thì hết sức tránh.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo.

- Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.