Xuất bản thông tin

null Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2024

Trang chủ Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2024

PHẦN A: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Biên tập xin giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết: "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái" của TS. Trần Thị Kim Ninh, Học viện Chính trị khu vực II đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Học và làm theo Bác.

55 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (1969 - 2024), những điều Người chỉ dẫn, căn dặn trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

PHÒNG, CHỐNG VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN NHƯ NGƯỜI CHỈ DẪN

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định rằng: "Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài"; "vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là "tính Đảng" và "Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích nào khác"... mà còn thường xuyên quan tâm, chú trọng việc rèn luyện đạo đức cách mạng để phòng, chống và đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân - nguyên nhân sâu sa của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải là những tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức của người cách mạng, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên phòng, chống và đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng, xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Và cũng vì Đảng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc, trên mọi lĩnh vực, nên đại đa số cán bộ, đảng viên là những người "anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang".

Thực tế cho thấy, vì chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch "nội xâm", luôn ẩn giấu trong mỗi con người. Chủ nghĩa cá nhân không chỉ đối lập với đạo đức cách mạng, mà còn là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng; không chỉ là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội, mà còn "là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội", cho việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, cho nên "thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân". Vì thế, để xứng đáng với vai trò tiền phong, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ phải nhận thức sâu sắc về việc kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng một Đảng Mácxít - Lêninnít, mà còn phải chú trọng phòng, chống và đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân từ sớm, từ xa để phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân với tinh thần tận tụy, không tư, không lợi.

Thực tế công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng 94 năm qua cũng cho thấy, chủ nghĩa cá nhân chính là sự biểu hiện tập trung nhất, rõ nét nhất, cụ thể nhất sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong mỗi con người, trong từng tổ chức. Chừng nào "vi trùng" chủ nghĩa cá nhân còn tiềm ẩn trong mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, thì chừng đó còn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, còn gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm xói mòn lòng tin yêu của nhân dân với Đảng và chế độ. Vì thế, trong mỗi cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và trong mỗi cán bộ, đảng viên, chủ nghĩa cá nhân không chỉ là nguyên nhân sâu xa của những biểu hiện mất dân chủ, bè cánh, địa phương chủ nghĩa, hẹp hòi, ích kỷ, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, làm suy yếu sức mạnh của từng tập thể, mà còn là những trở lực đối với sự toàn tâm, toàn ý phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của những cán bộ, đảng viên chân chính.

Từ những hệ lụy "do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm khuyết điểm" và nhìn vào thực tế những cán bộ, đảng viên vì sa vào chủ nghĩa cá nhân mà vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật đã, đang bị xử lý nghiêm minh, có thể thấy không phải ngẫu nhiên 55 năm trước đây trong tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" viết dịp kỷ niệm thành lập Đảng mùa Xuân năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại chỉ rõ yêu cầu: "Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật" trong toàn Đảng và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Xuyên suốt lịch sử công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, có thể thấy việc phòng, chống và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng trong toàn Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng triển khai sâu rộng từ Trung ương tới địa phương. Những nhiệm kỳ gần đây, cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, vấn đề phòng, chống và đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân cũng như những biểu hiện suy thoái đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực tế, việc triển khai gắn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương: Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... đã góp phần ngăn chặn những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, việc thực hiện các Quy định về nêu gương như Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên", Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương"… gắn với đẩy mạnh phòng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng, hệ thống chính trị cũng đã góp phần thiết thực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời loại trừ những con sâu mọt ra khỏi Đảng.

Tuy nhiên, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, của lối sống "sủng vật chất", bị cám dỗ bởi vật chất, trong Đảng vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên được trao trọng trách tại các cơ quan công quyền đã lợi dụng, lạm dụng quyền lực được uỷ thác để mưu cầu lợi ích riêng cho mình và nhóm lợi ích. Những hành động vụ lợi của họ không màng đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, không màng đến uy tín và danh dự của Đảng, của người đảng viên cộng sản, không chỉ gây thất thoát lớn tiền của của Nhà nước và nhân dân, mà còn đe dọa vị thế tiền phong của một Đảng cầm quyền.

Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm thì xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt và phòng, đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân luôn là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục của Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng đều phải tiến hành tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát nghiêm túc để kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm; kịp thời đưa ra biện pháp sửa chữa nghiêm túc và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để Đảng trong sạch, vững mạnh.

Mỗi cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên không chỉ phải nhận thức sâu sắc hơn nữa tác hại của chủ nghĩa cá nhân; hiểu rõ đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là "giày xéo lên lợi ích cá nhân", mà còn phải chú trọng thực hiện phòng, chống chủ nghĩa cá nhân đi liền với chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trên tinh thần nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức, tính kỷ luật, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, một trong những biện pháp hữu hiệu để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân chính là mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng phải luôn thấu triệt: Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể, nên "nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể" để phát huy tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm. Đồng thời luôn đi sâu, đi sát, gần gũi với nhân dân; tôn trọng, lắng nghe nhân dân; tận tụy phụng sự nhân dân với tinh thần liêm, chính, chí công vô tư để tạo "hệ miễn dịch" với những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa.

PHẦN B: THÔNG TIN THỜI SỰ

I- TIN TRONG TỈNH

1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2024

Trong tháng 02/2024: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tính 11.216 tỷ đồng, tăng 3,10% so với tháng trước; kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh ước đạt 137.196 ngàn USD, bằng 95,87% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 63.371 ngàn USD, bằng 96,69% so với tháng trước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 31/01/2024 ước đạt 1.131.432 triệu đồng, so với dự toán năm đạt 12,21%; chi ngân sách địa phương tháng 02/2024 đạt 1.478.985 triệu đồng, đạt 8,26% so với dự toán năm. Đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 2.908 người lao động, trong đó 159 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các lực lượng vũ trang, biên phòng... bảo đảm Tết đến với mọi người và mọi nhà. Tính đến ngày 15/02/2024 (mùng 5 Tết), các cấp, các ngành trong Tỉnh đã trao tặng quà cho 233.081 hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách trên địa bàn Tỉnh với tổng kinh phí 81,25 tỷ đồng (tăng 27 tỷ đồng so với năm trước).

2. Nghề làm bột gạo Sa Đéc - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 21/02/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa Nghề làm bột gạo Sa Đéc ở xã Tân Phú Đông và Phường 2, thành phố Sa Đéc vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian. Nghề làm bột Sa Đéc trải qua hơn 100 năm tồn tại và phát triển. Hiện thành phố Sa Đéc có 160 hộ sản xuất bột, với 1.000 lao động tham gia hoạt động sản xuất bột và sản phẩm sau bột. Những sản phẩm sản xuất sau bột như: Hủ tiếu, bánh canh, nuôi, phở, bún, bánh tằm, ống hút làm từ bột gạo và các thực phẩm khác được sản xuất chế biến từ bột. Thị trường tiêu thụ đa số trong nước và xuất khẩu. Hiện tại, địa phương đã hình thành và duy trì hoạt động tương đối hiệu quả 01 điểm du lịch cộng đồng tại làng nghề truyền thống sản xuất bột. Tại đây, trưng bày giới thiệu quy trình sản xuất bột Sa Đéc qua các thời kỳ, sản phẩm sau bột và ẩm thực các món ăn chế biến từ bột gạo.

Đây là minh chứng cho thấy rõ nhất chất lượng sản phẩm bột gạo Sa Đéc đã trở thành niềm tự hào của người dân, bởi bất kỳ du khách nào khi đến đây đều tỏ ra khá thích thú và ấn tượng bởi nét văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú chế biến từ bột, hiểu được sự hình thành và phát triển của nghề làm bột hơn 100 năm nay.

3. Hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Theo Quyết định số: 137/QĐ-UBND-HC ngày 15/02/2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 02 tiêu chí về: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục.

Trong đó, với tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh Đồng Tháp và cộng đồng dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của cơ sở giáo dục góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương; thể hiện tính khách quan, đa chiều, không thành kiến, kỳ thị. Với tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục: Nội dung sách giáo khoa được triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục phổ thông; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ và năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả; phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục... Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí ban hành tại Quyết định này.

II- TIN TRONG NƯỚC

1. Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt đựợc nhiều kết quả toàn diện. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 06 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng viên; trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 09 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có hơn 90 cán bộ thuộc diện tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; giám định, định giá tài sản; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực là những khâu yếu trước đây nay đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nhiều chuyển biến tích cực([1]).

Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới: (1) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. (2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC. (3) Thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và trong công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. (4) Chỉ đạo tăng cường, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. (5) Khẩn trương hoàn thành kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nhất là khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. (6) Tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo Kế hoạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. (7) Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTNTC. (8) Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTNTC.

2. Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg, ngày 25/01/2024 đề ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu như sau:

Hỗ trợ triển khai hiệu quả các chỉ tiêu về bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030". Đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Nâng cao năng lực của phụ nữ trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong bối cảnh sự cố, thảm họa và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Hỗ trợ triển khai hiệu quả các chỉ tiêu về bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2025 có 70% và năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình, an ninh; trong khắc phục hậu quả chiến tranh và phòng, chống, xử lý, ứng phó với sự cố, thảm họa và các thách thức an ninh phi truyền thống. (2) Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đáp ứng nhu cầu cụ thể và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong bối cảnh khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng, chống, xử lý, ứng phó với sự cố, thảm họa và các thách thức an ninh phi truyền thống. (3) Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh quốc tế. (4) Tích cực thúc đẩy và tham gia các sáng kiến, giải pháp trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

III- HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

1. Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 24

Ngày 02/02/2024, tại thủ đô Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng người đồng cấp các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 24 (AEMM-24). Đây là lần đầu tiên hội nghị theo cơ chế 2 năm một lần này được nối lại sau đại dịch COVID-19 nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ ASEAN - EU và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tại Hội nghị, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU được thiết lập trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. EU hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ ba của ASEAN, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba ngoài khu vực châu Âu của EU. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất một số phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác hai bên trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các quyết định của các lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - EU năm 2022, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững và hợp tác biển; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…; đồng thời kêu gọi các nước EU nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), triển khai hiệu quả hơn nữa các khuôn khổ hợp tác hiện có, trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch huy động nguồn lực triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

2. Một số sự kiện thế giới đáng chú ý

- Theo ước tính của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn từ cú sốc COVID-19 trong năm 2024, nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương chậm hơn so với các điểm đến khác nếu tính theo số lượng khách du lịch. UN Tourism đánh giá vẫn còn dư địa đáng kể để du lịch châu Á phục hồi. Bên cạnh sự cải thiện ở thị trường châu Á, nhu cầu du lịch dồn nén cộng với kết nối hàng không thuận lợi hơn sẽ giúp du lịch toàn cầu phục hồi hoàn toàn vào cuối năm nay. Mặc dù triển vọng tích cực nhưng cơ quan này cũng lưu ý quá trình phục hồi bền vững của ngành du lịch sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể bắt nguồn từ rủi ro địa chính trị.

- Trung Quốc hy vọng sớm hoàn tất đàm phán với ASEAN về Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0: Phát biểu tại lễ khai mạc vòng đàm phán thứ 5 về ACFTA phiên bản 3.0, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với ASEAN để sớm hoàn tất các cuộc đàm phán về ACFTA phiên bản 3.0. Việc xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN được khởi động từ năm 2000. Đến năm 2010, phiên bản 1.0 chính thức ra đời sau 10 năm xây dựng, với hơn 90% mặt hàng chịu thuế của hai bên được hưởng thuế quan bằng 0 trong thương mại hàng hóa. ACFTA chính thức nâng cấp lên phiên bản 2.0 từ năm 2019. Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn lưu ý rằng Trung Quốc cũng sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với ASEAN trong các lĩnh vực mới nổi như mua bán, trao đổi hàng hóa trung gian, thương mại kỹ thuật số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

- Uỷ ban Chữ thập Đỏ Quốc tế kêu gọi bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự tại Gaza: Ngày 14/02/2024, Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo kế hoạch của Israel tiến quân vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza có thể gây tác động nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự tại đây. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo "thảm họa khôn lường" nếu Israel mở rộng các cuộc tấn công trên bộ ở Rafah và kêu gọi các hành lang nhân đạo bền vững để tiếp tục cung cấp viện trợ quan trọng, khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn.

Trước diễn biến trên, lãnh đạo các nước: Canada, Australia và New Zealand đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Tuyên bố chung của Thủ tướng ba nước bày tỏ: "Chúng tôi thực sự quan ngại trước những dấu hiệu cho thấy Israel đang lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah"; "Một chiến dịch quân sự nhằm vào Rafah sẽ là thảm họa", đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhiều nước khác cũng cảnh báo nguy cơ thảm họa từ cuộc tấn công vào thành phố Rafah và kiên quyết phản đối kế hoạch tấn công quân sự ở Rafah. Những lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hamas ở Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở miền Nam Gaza, sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) Nổi bật là, đã động viên, khuyến khích các đối tượng tự nguyện nộp lại tài sản chiếm đoạt, gây thiệt hại, có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt, với số tiền rất lớn. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã thu hồi được 76,2 nghìn tỷ đồng.