Xuất bản thông tin

null Châu Thành tổng kết Tết Quân - Dân năm 2024

Trang chủ Tin tức

Châu Thành tổng kết Tết Quân - Dân năm 2024

Ngày 03/02/2024, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp thực hiện Tết Quân - Dân huyện Châu Thành tổ chức tổng kết Tết Quân - Dân năm 2024 tại xã An Phú Thuận.

Trong thực hiện Tết Quân - Dân 2024, xã An Phú Thuận được chọn làm điểm. Xã đã tiếp nhận và vận động số tiền hơn 4,2  tỷ đồng, qua đó, đã xây dựng 17 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, 03 cầu nông thôn và các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới và đạt nhiều tiêu chí quan trọng trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Ngoài các công trình trọng điểm tại xã An Phú Thuận, trong thực hiện Tết Quân - Dân năm 2024, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện, các xã, thị trấn đều hưởng ứng thực hiện nhiều công trình, phần việc trãi đều khắp các xã, thị trấn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện Tết Quân - Dân trên toàn huyện.

Dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện Châu Thành và xã An Phú Thuận vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tết Quân - Dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Trí Khánh