Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Hội thảo khoa học "Triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hoá, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

Trang chủ Tab Thông tin

Đồng Tháp: Hội thảo khoa học "Triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hoá, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

Ngày 24/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hoá, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long". Đây là Hội thảo đầu tiên trong số các hội thảo, tọa đàm về các hệ giá trị tại các vùng, miền, địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ được tổ chức trong 02 năm 2023 - 2024, theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp và đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Tham dự Hội thảo có hơn 150 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Vụ Văn hoá - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của các học viện, các trường đại học, cao đẳng, trường Chính trị trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện lãnh đạo tỉnh uỷ, thành uỷ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong vùng; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp; Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Hội thảo được tổ chức vào thời điểm rất  ý nghĩa, tròn 02 năm sau ngày tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 24/11/2021) và  thu hút được nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hoá và lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham gia viết tham luận và phát biểu tại Hội thảo. Ban tổ chức đã nhận được 57 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo và quản lý trình bày các tham luận và qua 02 phiên thảo luận bàn tròn trao đổi cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, tiếp cận đa chiều, đa tầng những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến nhiệm vụ triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Thông tin từ Hội thảo cho thấy, hiện nay nhiều cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như các ngành chuyên môn ở các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động, sáng tạo tổ chức triển khai, thực hiện các hệ giá trị theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phù hợp với thực tiễn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng phẩm chất, nhân cách con người được chú trọng từ gia đình, nhà trường và xã hội. Chất lượng xây dựng gia đình Việt Nam theo định hướng giá trị "ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh" đã từng bước được cải thiện. Các hoạt động xây dựng và phát triển "văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" đã có những chuyển biến tích cực từ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tới sáng tạo các giá trị văn hóa mới theo định hướng: "dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học".

Qua 57 tham luận và các ý kiến phát biểu của đại biểu tập trung làm rõ nhiều vấn đề còn bất cập trong việc triển khai thực hiện các hệ giá trị từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: (1) Triển khai thực hiện các hệ giá trị chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết cũng như lâu dài của quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước. (2) Một số cấp uỷ và chính quyền địa phương cũng như cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc và chưa có kế hoạch hành động để nghiên cứu, triển khai thực hiện các hệ giá trị này. (3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc hiện thực hóa các hệ giá trị này còn chưa được quan tâm đúng mức. (4) Chưa phát huy được vai trò của các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, sáng tạo và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. (5) Hệ thống giáo dục chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ giáo dục các hệ giá trị cho thanh thiếu nhi để nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (6) Chưa phát huy được vai trò của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thi đua thực hiện các hệ giá trị này…

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các  đại biểu trong Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Thứ nhất, các cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật… cần quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân về quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện các Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo các nội dung đã được thống nhất tại Hội thảo.

Thứ hai, trên cơ sở định hướng các hệ giá trị này, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các cấp vừa tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, vừa tiến hành cụ thể hóa các hệ giá trị nêu trên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sau đó triển khai đồng bộ thực hiện.

Thứ ba, cấp uỷ và chính quyền các cấp cần lồng ghép thực hiện các hệ giá trị nêu trên trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương, đơn vị, nhất là gắn kết việc hiện thực hóa các giá trị này với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thứ tư, cần tăng cường sự chủ động của các cơ quan tham mưu, đặc biệt là các cơ quan và đơn vị chức năng trong hệ thống chính trị phối hợp để đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực hợp lý, cần thiết để tạo nên những đột phá mới trong việc triển khai, thực hiện các hệ giá trị trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Thứ năm, trong quá trình triển khai thực hiện các hệ giá trị cần tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để sau khi có quyết nghị của các cấp có thẩm quyền, đưa vấn đề giáo dục giá trị vào trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục phổ thông tới đại học. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình khu vực và địa phương trong việc sáng tạo, xây dựng và truyền bá các hệ giá trị vào trong đời sống xã hội; khẳng định những mặt tích cực, lên án, phê phán cái xấu, cái ác, cái giả dối; khẳng định cái đúng, cái tốt, cái đẹp, lan tỏa các tấm gương tích cực trong xã hội để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, truyền cảm hứng tích cực cho xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ.

Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là vấn đề hệ trọng, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Nhiệm vụ này được hoàn thành sẽ tạo nên một hệ điều tiết, "ngọn hải đăng" đảm bảo định hướng, tạo nền tảng thống nhất ý chí và hành động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến nay, việc xác định, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đang hội tụ những cơ sở về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Trong điều kiện đó, chúng ta vừa phải quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương này, đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đưa các hệ giá trị đi vào cuộc sống.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ