LichCongTac

Lịch công tác

Lịch công tác Ban Tuyên giáo
(từ ngày 23/09/2023 đến ngày 30/09/2023)


Người chủ trì/Tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú