.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
CHỈ THỊ
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
29-CT/TW
18/9/2013
2
15-CT/TW
24/02/2012
3
14-CT/TW
03/8/1977
4
08-CT/TW
21/10/2011
5
03-CT/TW
14/5/2011
 <<   <   1   >   >> 
NGHỊ QUYẾT - NGHỊ ĐỊNH
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
66/2013/NĐ-CP
27/6/2013
2
56/2013/NĐ-CP
22/05/2013
3
13-NQ/TW
16/01/2012
4
12-NQ/TW
16/01/2012
5
08-NQ/TW
01/12/2011
6
01/NQ-CP
03/01/2012
7
101/2011/NĐ-CP
04/11/2011
8
72/2011/NĐ-CP
23/8/2011
9
42/2011/NĐ-CP
13/6/2011
 <<   <   1   >   >> 
QUYẾT ĐỊNH - QUY ĐỊNH
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
170-QĐ/TW
07/3/2013
2
15/2013/QĐ-TTg
23/02/2013
3
286-QĐ/TW
08/02/2010
4
47-QĐ/TW
01/11/2011
5
45/2011/QĐ-TTg
18/8/2011
6
40/2011/QĐ-TTg
27/7/2011
7
30/2011/QĐ-TTg
01/6/2011
 <<   <   1   >   >> 
THÔNG TƯ - THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
80-HD/BDVTW
28/02/2012
2
69-HD/BTGTW
14/01/2013
3
73/HD-BGDĐT-BVHTTDL
16/01/2013
4
03-HD/UBKTTW
15/03/2012
5
37-HD/BTGTW
17/02/2012
6
36-HD/BTGTW
19/01/2012
7
32-HD/BTGTW
11/01/2012
8
12- HD/BTGTW
07/12/2011
9
22-HD/BTGTW
17/11/2011
10
15-HD/BTGTW
08/9/2011
 <<   <   1   2   >   >> 
KẾ HOẠCH
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
71-KH/BTGTW
21/02/2012
2
61- KH/BTGTW
14/12/2011
 <<   <   1   >   >> 
CÁC VĂN BẢN KHÁC