.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
QUYẾT ĐỊNH - QUY ĐỊNH
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
02-QĐ/BTGTU
01/4/2013
2
55-QĐ/BTGTU
12/3/2013
3
291-QĐ/TU
10/10/2011
4
50-QĐ/BTGTU
06/12/2012
5
281-QĐ/TU
26/9/2011
6
02-QĐ/TU
08/7/2011
 <<   <   1   >   >> 
HƯỚNG DẪN
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
57-HD/BTGTU
09/9/2013
2
56-HD/BTGTU
04/9/2013
3
54-HDLT/BTGTU-BHXH
19/7/2013
4
53-HD/BTGTU
18/6/2013
5
51-HD/BTGTU
09/4/2013
6
50-HD/BTGTU
04/3/2013
7
01/HD-HĐND
14/01/2013
8
47-HD/BTGTU
16/01/2013
9
46-HD/BTGTU
14/01/2013
10
45-HD/BTGTU
17/01/2013
 <<   <   1   2   3   4   >   >> 
THÔNG BÁO
CHỈ THỊ
KẾ HOẠCH
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
90-KH/BTGTU
03/10/2013
2
89-KH/BTGTU
01/8/2013
3
88-KH/BTGTU
15/7/2013
4
83-KH/BTGTU
13/6/2013
5
68-KH/TU
01/7/2013
6
67-KH/TU
20/6/2013
7
65-KH/TU
24/5/2013
8
64-KH/TU
13/5/2013
9
63-KH/TU
02/5/2013
10
82-KH/BTGTU
06/6/2013
 <<   <   1   2   3   4   >   >> 
CÁC VĂN BẢN KHÁC
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
962-CV/BTGTU
08/8/2013
2
166-CTr/TU
15/01/2013
3
165-CTr/TU
15/01/2013
4
128-CTr/TU
10/7/2012
5
126-CTr/TU
29/6/2012
6
426-CV/TU
11/01/2013
7
351-CV/TU
14/9/2012
 <<   <   1   >   >>