.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Huyện Châu Thành: Đưa nghị quyết Trung ương 5 vào cuộc sống
15 năm qua là chặng đường Châu Thành đã phấn đấu và giành được nhiều thành công trong thực hiện Nghị quyết. Đó là minh chứng khẳng định những chủ trương, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền huyện đã triển khai đúng đắn và hiệu quả, để từ đó các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 đã được đưa vào thực hiện trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Ảnh:minh họa (Nguồn:internet)

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành đã triển khai tuyên truyền, quán triệt học tập sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cơ sở 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã cụ thể hóa thành những tiêu chí phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ nhận thức văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nên đã huy động mọi tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội tích cực tham gia.

 Việc xây dựng môi trường văn hóa mà trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và thực sự trở thành nhu cầu sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xã, thị trấn, khóm, ấp, đơn vị văn hóa được phát triển rộng khắp, danh hiệu văn hóa đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của các gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị. So với năm 1998 chỉ có 73,37% các hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (GĐVH), 68,75% tỷ lệ ấp đạt ấp văn hóa thì đến năm 2012 có 92,86% hộ đạt danh hiệu GĐVH; 90,91% đạt ấp văn hóa; đơn vị đạt chuẩn văn hóa bình quân hàng năm đạt 95,94%.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội khá nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực, hoạt động lễ hội được tổ chức đúng theo quy định, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, các hủ tục lạc hậu trong việc tang, cưới, lễ hội đang dần được xóa bỏ; thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng học được giữ gìn và phát huy, tình làng nghĩa xóm ngày càng được vun đắp góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật có bước phát triển tiến bộ, năm 2012 Hội Văn học Nghệ thuật huyện thành lập và ra mắt Tập san Văn nghệ viết về Châu Thành để phổ biến ra công chúng.

Cùng với các lĩnh vực trên, việc phát triển hệ thống thông tin đại chúng và xây dựng thiết chế văn hóa được chú trọng. Hiện nay, 12/12 xã, thị trấn đều có Trạm truyền thanh hoạt động ổn định; hệ thống loa ở sơ sở hàng năm đều được nâng cấp, đã đầu tư trang bị được 18km đường dây, 80 loa và 189 cụm loa không dây, góp phần truyền tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân.

Trong sự nghiệp giáo dục, đến nay hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang theo hướng “Kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa”. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, y tế, xử lý ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế. Đó là một số phong trào đề ra còn thiếu tính thiết thực, một bộ phận nhân dân chưa thật sự cảm nhận được các hoạt động văn hóa là nhu cầu không thể thiếu trong mỗi con người. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của huyện phát triển chưa xứng tầm với các lĩnh vực khác. Việc nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt còn hạn chế và chưa kịp thời…

Có thể nói, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ra đời gắn liền với lợi ích tinh thần và đáp ứng ý nguyện của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết; gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng; bám sát thực tiễn địa phương… là những kinh nghiệm đút kết được của huyện Châu Thành sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 15 năm qua là chặng đường Châu Thành đã phấn đấu và giành được nhiều thành công trong thực hiện Nghị quyết. Đó là minh chứng khẳng định những chủ trương, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền huyện đã triển khai đúng đắn và hiệu quả, để từ đó các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 đã được đưa vào thực hiện trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

 

            Lan Quyên
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   3   >   >>