.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Đề cương tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 01/8/2012 của Tỉnh uỷ về kinh tế tập thể
Qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 01/8/2012 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Ngày 26 tháng 8 năm 2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 980-CV/BTGTU kèm theo Đề cương tuyên truyền những kết quả nổi bật này, BBT đăng toàn văn Đề cương như sau:

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 10 NĂM QUA

1- Công tác triển khai, quán triệt

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khoá IX, ngày 01/8/2002, Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Ủy ban nhân dân Tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể hóa Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh uỷ, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh và UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch củng cố, phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong lĩnh vực ngành, địa phương mình; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện vai trò quản lý nhà nước về KTTT trên địa bàn Tỉnh, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Tỉnh, các sở, ngành có liên quan và huyện, thị triển khai tổ chức khảo sát toàn diện khu vực KTTT trên địa bàn Tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động, đề xuất các biện pháp Tỉnh uỷ chỉ đạo phát triển KTTT.

Qua triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và các địa phương trong Tỉnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của KTTT trong nền kinh tế, mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới đã có bước chuyển biến tích cực hơn, tạo sự phấn khởi, đồng tình và tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, chưa thật sự tin tưởng vào cách làm và hiệu quả của mô hình HTX kiểu mới, tâm lý còn ngán ngại, chưa mạnh dạn thành lập các đơn vị KTTT.

2- Phát triển kinh tế tập thể

- Tổ hợp tác (THT): toàn Tỉnh hiện có trên 4.800 THT, tăng 150% so với năm 2001, với trên 146.000 thành viên, vốn hoạt động trên 172 tỷ đồng. THT hoạt động với hình thức phong phú, đa dạng: nông nghiệp trên 1.300 tổ, tiểu thủ công nghiệp 192 tổ, giao thông - vận tải 96 tổ, kinh doanh - dịch vụ 185 tổ và trên 3.000 THT tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng, câu lạc bộ khuyến nông, hội nghề cá, hội sinh vật cảnh... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập của tổ viên và giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

- Hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã (LHHTX): toàn Tỉnh đã thành lập mới 144 HTX, 01 LHHTX và giải thể 46 HTX do không hoạt động và hoạt động không đúng Luật HTX. Đến nay, toàn tỉnh có 208 HTX và 1 LHHTX vận tải, tăng 90 HTX so với năm 2001, với trên 53.500 xã viên, vốn điều lệ trên 102 tỷ đồng và vốn hoạt động trên 576,6 tỷ đồng. Hoạt động trên các lĩnh vực: nông nghiệp 170 HTX, vận tải 11 HTX và 01 LHHTX, tiểu thủ công nghiệp 6 HTX, xây dựng 1 HTX, thương mại 2 HTX, môi trường 1 HTX và 17 quỹ tín dụng nhân dân.

Nhìn chung, các HTX hoạt động có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động. Hoạt động của các HTX, THT luôn gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX, HTX với các doanh nghiệp được chú trọng; mô hình hợp nhất các HTX thành HTX có quy mô lớn, HTX do đoàn thể thành lập, HTX đa lĩnh vực được hình thành và phát triển... giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các HTX, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, quy mô hoạt động của các HTX còn nhỏ; chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao, HTX nông nghiệp hoạt động chủ yếu là tưới tiêu; lợi ích mang lại cho xã viên, người lao động chưa nhiều; chưa đáp ứng nhiều về nhu cầu sản xuất, đời sống của xã viên và cộng đồng; năng lực nội tại còn yếu về cơ sở vật chất và con người; trình độ học vấn, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý HTX còn hạn chế; khả năng cạnh tranh kém, chưa theo kịp thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế...

3- Thực hiện các cơ chế, chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể

- Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực: Đã tổ chức 25 lớp kiến thức KTTT cho 1.200 lượt cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn và cán bộ quản lý KTTT huyện, thị xã, thành phố; 48 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX cho 2.680 lượt chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kiểm soát, kế toán các HTX; 01 lớp trung cấp kế toán 50 học viên; 02 lớp đại học 175 học viên; cử 12 cán bộ xã viên hợp tác xã học lớp chủ nhiệm hợp tác xã tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung ương 2 và tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho xã viên, người lao động... Công tác luân chuyển cán bộ có trình độ đại học về làm chủ nhiệm HTX, cán bộ khoa học kỹ thuật về công tác tại HTX được quan tâm, tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn, quy định thống nhất nên việc thực hiện mô hình này còn nhiều vướng mắc, chưa được nhân rộng.

- Chính sách đất đai: Các địa phương quan tâm giao đất, cho thuê đất, bán giá ưu đãi, trả chậm để HTX làm trụ sở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở, hệ thống thuỷ lợi. Hiện nay, có 92 HTX chưa có trụ sở làm việc (chiếm trên 49% HTX đang hoạt động), trong đó đa số là HTX nông nghiệp; 05 HTX mua đất làm trụ sở nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân chủ yếu là các địa phương không có quỹ đất công hoặc chưa có vị trí phù hợp để HTX xây trụ sở; chính sách về đất đai còn nhiều bất cập.

- Chính sách tài chính, tín dụng: Hàng năm, có khoảng 05 HTX vay vốn lưu động ngắn hạn của các tổ chức tín dụng, với tổng số tiền trên 02 tỷ đồng. Có 05 HTX nông nghiệp hoạt động tín dụng nội bộ, hỗ trợ cho các xã viên vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 02 tỷ đồng. Ngoài các nguồn vốn vay từ chủ trương kích cầu của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, một số HTX tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình khuyến nông, khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư... để phát triển HTX.  Nhìn chung, hầu hết các HTX khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng do không có tài sản thế chấp, thủ tục vay vốn phức tạp, các tổ chức tín dụng chưa tin tưởng vào năng lực hoạt động của HTX.

- Chính sách khoa học - công nghệ: triển khai thực hiện qua các chương trình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ HTX đưa giống mới, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, chế biến, quy trình sản xuất thâm canh tổng hợp, sản xuất lúa chất lượng cao vào sản xuất. Ngoài ra, các địa phương còn sử dụng nguồn kinh phí vì sự nghiệp môi trường để hỗ trợ các HTX. Tuy nhiên, việc chuyển giao, đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ vào HTX còn chậm, sự hỗ trợ của nhà nước còn nhiều hạn chế, thiếu thường xuyên.

- Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường: Công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp nói chung, HTX nói riêng được chú trọng thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lãnh đạo HTX đi học tập, nghiên cứu, tiếp cận kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh, thị trường trong và ngoài nước; tham gia các kỳ hội chợ triển lãm do Tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực tổ chức.

- Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: Hệ thống kênh mương, thuỷ lợi nội đồng, đê bao, cống, đập, điện, nước sạch, đường giao thông nông thôn, chợ nông thôn... được các cấp các ngành tập trung các nguồn lực phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, THT phát triển, góp phần hỗ trợ KTTT phát triển, nhưng việc thực hiện chưa đồng bộ và thiếu kịp thời, nhiều HTX chưa có cơ hội tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

4- Quản lý nhà nước về KTTT

 Các ngành, địa phương chú trọng việc củng cố, phát triển KTTT, hàng năm, đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KTTT. Tuy nhiên, công tác quản lý còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp, chưa kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các THT, HTX; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Luật Hợp tác xã, chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với HTX, việc tổng kết thực tiễn, tuyên tuyền nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả, điển hình tiên tiến còn chậm.

5- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Liên minh Hợp tác xã Tỉnh trong phát triển KTTT

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội viên thành lập THT, HTX; xây dựng chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Tỉnh triển khai, hướng dẫn phát triển KTTT. Tuy nhiên, hoạt động của các đoàn thể trong phát triển KTTT thiếu thường xuyên, chưa bám sát theo yêu cầu của Nghị quyết.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy Liên minh Hợp tác xã Tỉnh từng bước được củng cố, cơ sở vật chất được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan hệ với các HTX, các thành viên được đẩy mạnh và gắn bó hơn; quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong phát triển KTTT, thông qua các chương trình phối hợp hàng năm được tăng cường; triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả và đi vào thực chất. Tuy nhiên, hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu bức xúc của các HTX như: vốn, thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm, khoa học công nghệ, tư vấn pháp luật.

II- NHẬN XÉT CHUNG

1- Những mặt tốt

Khu vực KTTT có sự chuyển biến tích cực, các loại hình KTTT phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, ngành, nghề; khắc phục một phần tình trạng yếu kém, củng cố cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực nội tại, tích lũy đầu tư phát triển và đáp ứng nhu cầu, lợi ích đa dạng của xã viên và người lao động. Số HTX có lãi tăng, yếu kém giảm; mô hình HTX mới, điển hình tiên tiến ngày càng tăng; vai trò, vị trí của KTTT được nâng lên, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Hầu hết cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và tổ chức triển khai, học tập, quán triệt sâu rộng trong nội bộ và quần chúng nhân dân. Từ đó, làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của KTTT trong nền kinh tế quốc dân; nâng cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.

2- Hạn chế, yếu kém

- Công tác triển khai, quán triệt, tổ chức tuyên truyền Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ ở các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở chưa sâu rộng; việc cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch thực hiện một số nơi chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương. Một số địa phương thiếu chủ động trong lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, việc chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa được quan tâm đúng mức, chậm nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Một số nơi cấp uỷ, chính quyền địa phương buông lỏng công tác chỉ đạo phát triển KTTT hoặc can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của HTX.

- KTTT của Tỉnh có bước phát triển nhưng còn chậm và chưa vững chắc. Năng lực nội tại các HTX còn hạn chế, khả năng cạnh tranh kém, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Số HTX yếu kém, hoạt động hình thức còn nhiều; nhiều mô hình HTX mới, điển hình tiên tiến chậm được nhân rộng. Quy mô HTX nhỏ, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao, tốc độ tăng trưởng của khu vực KTTT còn chậm, tỷ trọng đóng góp vào GDP của Tỉnh thấp. Số lượng HTX hoạt động chưa đúng theo Luật Hợp tác xã còn ở mức cao; liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX, HTX với doanh nghiệp còn hạn chế.

- Số lượng HTX, THT có tăng nhưng phát triển không đồng đều ở các lĩnh vực, các địa phương, chủ yếu là HTX nông nghiệp. Một số HTX hình thành vội vàng, chưa xuất phát từ yêu cầu thực tế; HTX yếu kém, không hoạt động kéo dài nhưng chưa có giải pháp tích cực để chấn chỉnh, củng cố hoặc giải thể.

- Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của ban quản trị các HTX, nhất là các HTX nông nghiệp còn yếu; nhiều nơi còn làm theo thói quen kinh nghiệm, chưa thật sự thích nghi với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

* Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

- Năng lực nội tại, điều kiện khai thác các hoạt động của HTX còn yếu, lợi ích mang lại cho xã viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu bức xúc của xã viên về vốn, vật tư đầu vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tiêu thụ sản phẩm...; đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều yếu kém, nhất là các HTX nông nghiệp; người dân còn tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thật sự tin tưởng vào mô hình HTX kiểu mới.

- Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, Luật Hợp tác xã và các chính sách đối với HTX chưa thường xuyên; sự phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tin đại chúng chưa chặt chẽ, thiếu chiều sâu. Nhận thức của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành về KTTT chưa đầy đủ.

- Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa quan tâm đến KTTT, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT chưa thống nhất, vừa thiếu, vừa yếu và thường xuyên thay đổi. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã chưa thường xuyên.

- Chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước đối với KTTT thiếu cụ thể, khi áp dụng vào thực tế còn nhiều vướng mắc; sự vận dụng cụ thể để ban hành các chính sách phát triển KTTT thuộc thẩm quyền của Tỉnh còn hạn chế.

3- Bài học kinh nghiệm

- Các HTX phải vươn lên từ nội lực của chính mình, chủ động thích nghi với cơ chế thị trường, đổi mới cách nghĩ, cách làm để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả, gắn với lợi ích xã viên và người lao động. Quan tâm công tác xây dựng cán bộ quản lý HTX và đào tạo nguồn nhân lực là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đặc biệt cán bộ chủ chốt HTX phải là những người thật sự có năng lực, tâm huyết và gắn bó với sự nghiệp phát triển HTX.

- Phát triển KTTT phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, lấy lợi ích của xã viên làm động lực phát triển.

- Nơi nào cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo các ngành quan tâm đúng mức, nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể thì nơi đó kinh tế tập thể phát triển.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2015 VÀ 2020

1- Quan điểm, phương hướng phát triển

Củng cố, nâng chất lượng hoạt động các HTX hiện có; kiên quyết giải thể HTX không hoạt động, hoạt động hình thức, không đúng Luật Hợp tác xã. Thành lập HTX ở những nơi người dân có nhu cầu, tự nguyện và có đủ điều kiện, chú trọng lĩnh vực ngành, nghề mới, phục vụ tốt nhu cầu đời sống xã hội. Xây dựng, nhân rộng mô hình HTX mới, điển hình tiên tiến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tiên phong trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

2- Mục tiêu

Đưa kinh tế tập thể cơ bản thoát khỏi yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn trong nền kinh tế của Tỉnh. Kinh tế tập thể phát triển với hình thức phong phú, đa dạng về lĩnh vực, từng bước cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

3- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX, Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh uỷ, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Ban Chỉ đạo phát triển KTTT các cấp chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển KTTT ở những nơi có điều kiện, có nhu cầu hợp tác; hỗ trợ các HTX đang hoạt động có hiệu quả thành những HTX, LHHTX mạnh, hoạt động đa ngành nghề; phát triển và củng cố THT, làm tiền đề phát triển HTX.

- Ban cán sự đảng UBND Tỉnh lãnh đạo UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố có giải pháp cụ thể phát triển KTTT và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KTTT; triển khai các chính sách hỗ trợ HTX, THT thuộc thẩm quyền của Tỉnh và đề xuất Trung ương ban hành các chính sách hỗ trợ HTX, THT.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT; tăng cường phối hợp Liên minh HTX Tỉnh trong phát triển KTTT. Liên minh HTX Tỉnh làm tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ thành viên phát triển; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu lãnh đạo Tỉnh phát triển KTTT.

B an Tuyên giáo Tỉnh uỷ




Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >>