.::Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đồng Tháp::.
Chào mừng các bạn đến với Trang Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp Trang chủ
Nội dung chi tiết

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP

*

Số 626-QĐ/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 20 tháng 10  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

--------- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X;

- Căn cứ Quy định 222-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá VIII (sửa đổi).

- Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá VIII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X;

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, biên soạn về lịch sử đảng bộ địa phương.

- Là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1/- Nghiên cứu, đề xuất:

a)- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn Tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b)- Các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

c)- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

d)- Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

e)- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2/- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a)- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo.

b)- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và Tỉnh uỷ. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành.

c)- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do địa phương quản lý.

d)- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ Tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thị, thành thuộc Tỉnh.

e)- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

3/- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể của Tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

4/- Phối hợp:

a)- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

b)- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.

c)- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ban tuyên giáo của cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

5/- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao:

a)- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b)- Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trường chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

c)- Giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.

d)- Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1/- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:

Gồm Trưởng Ban và không quá 03 Phó trưởng Ban.

2/- Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng Ban.                               

- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

- Phòng Tuyên truyền: phụ trách lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội.

- Phòng Văn hoá - Văn nghệ.

- Phòng Khoa giáo.

- Phòng (hoặc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo).

3/- Biên chế:

Biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ không quá 28 cán bộ.

4/- Tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu lao động:

a)- Cơ cấu lao động:

Bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa cán bộ trong biên chế và cán bộ hợp đồng theo quy định, số lượng chuyên viên nghiên cứu, tham mưu giúp việc nhiều hơn số lượng cán bộ phục vụ hành chính. Chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp tối thiểu là 70%.

b)- Tiêu chuẩn, chức danh lao động:

Tiêu chuẩn, chức danh lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Điều 4. Quy chế làm việc

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Ban.

Điều 5. Quan hệ công tác

1/- Quan hệ với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, các cơ quan tham mưu giúp việc ở Trung ương:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm của lĩnh vực được phân công với Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định kỳ báo cáo công tác với các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

2/- Quan hệ với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tỉnh:

Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tỉnh là quan hệ phối hợp:

- Trong phạm vi lĩnh vực công tác, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

- Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh uỷ giao.

3/- Quan hệ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh:

Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh là quan hệ phối hợp:

- Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý nhà nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham dự, tham gia ý kiến tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh để bàn chủ trương, quyết định, chính sách, chế độ… có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Ban. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc trực tiếp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

4/- Quan hệ với cấp uỷ và các ban tham mưu giúp việc của cấp uỷ cấp dưới:

- Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, góp ý trong thực hiện về công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp.

- Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 745-QĐ/TU ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các ban và cơ quan của Tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6,

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng,

- Vụ Địa phương II, T78, Tp HCM,

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

Huỳnh Minh Đoàn


Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:

Ý kiến bạn đọc: